ข้อมูลหมู่เรียนใหม่ทั่งหมดที่เปิดทำการสอนประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง จำนวน
1 6111201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
2 6111202    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 15
3 6111203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
4 6111204    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 27
5 6111205    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 29
6 6111206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 28
7 6111207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
8 6111208    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 37
9 6111209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
10 6111210    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 33
11 6111211    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
12 6111212    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 15
13 6111213    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
14 6111214    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
15 6111215    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 30
16 6111216    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
17 6111217    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 21
18 6111218    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.5 ปี 1 12
19 6111219    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 24
20 6111220    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 9
21 6111221    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 12
22 6111222    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 21
23 6112201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 29
24 6112202    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2 24
25 6112203    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 32
26 6112204    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 28
27 6112205    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2 23
28 6112206    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 24
29 6112207    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
30 6112208    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 36
31 6113201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 11
32 6113202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 21
33 6113203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 10
34 6113204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 24
35 6113205    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 8
36 6113206    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 27
37 6113207    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
38 6113208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 28
39 6113209    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 14
40 6113210    ภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 16
41 6113211    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 32
42 6113301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
43 6114201    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 16
44 6114202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 37
45 6114203    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 18
46 6114204    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 20
47 6114205    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 21
48 6114206    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ ศ.บ.4 ปี 1 0
49 6114207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 35
50 6114208    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 34
51 6114301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 34
52 6114302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
53 6114303    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
54 6115201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 37
55 6115202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 39
56 6115301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 27
57 6116201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 37
58 6116202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 39
59 6117201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 34
60 6117202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 30
61 6117203    เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 7
62 6117204    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 13
63 6117205    อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 7
64 6117301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
65 6117302    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
66 6117303    อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
67 6118201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 30
68 6118202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 29
69 6118203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 17
70 6119201    วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ.4 ปี 1 17
71 6122201    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
72 6123201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 2
73 6124201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
74 6124202    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
75 6124203    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
76 6124301    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 3
77 6124302    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 23
78 6124303    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
79 6125201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 2
80 6125301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 6
81 6126201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 30
82 6127201    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 2
83 6128201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 42
84 6133201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
85 6134201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 26
86 6134202    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
87 6134203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
88 6134301    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
89 6134302    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
90 6135201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 1
91 6135301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 1
92 6138201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 45
93 6151201    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
94 6151202    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
95 6153201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 19
96 6154201    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 14
97 6154202    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 19
98 6154203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 33
99 6154204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 36
100 6154301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 6
101 6154302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
102 6155201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 42
103 6155301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 9
104 6158201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 49
            1838