ข้อมูลหมู่เรียนใหม่ทั่งหมดที่เปิดทำการสอนประจำปีการศึกษา 2565

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง จำนวน
1 6511201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
2 6511202    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 29
3 6511203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 27
4 6511204    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 31
5 6511205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
6 6511206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 1
7 6511207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
8 6511208    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 31
9 6511209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 33
10 6511210    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 24
11 6511211    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 23
12 6511212    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
13 6511213    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 28
14 6511214    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
15 6511215    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 30
16 6511216    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 9
17 6511217    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 5
18 6511218    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 8
19 6511219    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 14
20 6511220    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 1
21 6511221    อุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.บ.4 ปี 1 4
22 6511222    ศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 11
23 6512201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 31
24 6512202    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2 0
25 6512203    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 41
26 6512204    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 40
27 6512205    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 21
28 6512206    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 14
29 6512207    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 19
30 6513201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 37
31 6513202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 11
32 6513204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 36
33 6513205    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 13
34 6513207    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 20
35 6513208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 15
36 6513209    เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 0
37 6513210    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 29
38 6513277    พยาบาล
บัณฑิตศึกษา พย.บ. 4 ปี 1 46
39 6513301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
40 6514201    การเงิน
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 11
41 6514202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 44
42 6514203    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 19
43 6514204    การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 25
44 6514205    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 14
45 6514206    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 37
46 6514207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 37
47 6514301    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 11
48 6515201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 48
49 6515301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 23
50 6516201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 32
51 6516202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 32
52 6517201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 23
53 6517202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 11
54 6517203    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 14
55 6517204    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 21
56 6517205    เทคโนโลยีไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
57 6517206    เทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
58 6517301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 23
59 6517302    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 1
60 6518201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 38
61 6518202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 36
62 6518203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 37
63 6523301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
64 6524201    การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 16
65 6524202    การเงิน
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
66 6525201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
67 6525301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 17
68 6526201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 28
69 6528201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 19
70 6533201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
71 6534201    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
72 6534202    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
73 6534203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
74 6534204    การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
75 6534301    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
76 6534302    การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
77 6534303    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
78 6535201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 15
79 6535301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
80 6538201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 29
81 6541401    การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.ม. 1 30
82 6542702    การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ปร.ด. 1 3
83 6553201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 21
84 6554201    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 13
85 6554202    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 9
86 6554203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 26
87 6554204    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 7
88 6554301    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 10
89 6554302    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
90 6555201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 3
91 6555301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
92 6558201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 23
93 6561501    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 0
94 6561502    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 0
95 6561503    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 0
96 6561504    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 0
97 6561505    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 0
98 6561506    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 0
            1636