ข้อมูลหมู่เรียนใหม่ทั่งหมดที่เปิดทำการสอนประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง จำนวน
1 6211201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 28
2 6211202    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 27
3 6211203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
4 6211204    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 29
5 6211205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
6 6211206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 26
7 6211207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
8 6211208    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 30
9 6211209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 34
10 6211210    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
11 6211211    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 29
12 6211212    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
13 6211213    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 30
14 6211214    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 29
15 6211215    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 30
16 6211216    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.5 ปี 1 19
17 6211217    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 18
18 6211218    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 9
19 6212201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 25
20 6212202    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 29
21 6212203    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 24
22 6212204    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 32
23 6212210    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2 18
24 6213201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 19
25 6213202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 15
26 6213203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 11
27 6213204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 15
28 6213205    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
29 6213206    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
30 6213207    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
31 6213208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 22
32 6213209    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 12
33 6213210    ภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 12
34 6213211    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 25
35 6213301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
36 6214201    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 10
37 6214202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 23
38 6214203    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 19
39 6214204    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 29
40 6214205    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 18
41 6214206    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 28
42 6214207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 29
43 6214301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
44 6214302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
45 6215201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 29
46 6215202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 26
47 6215301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 17
48 6216201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 25
49 6216202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 26
50 6217201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 21
51 6217202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 10
52 6217203    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 10
53 6217204    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 14
54 6217205    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
55 6217301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
56 6217302    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
57 6218201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 33
58 6218202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 35
59 6218203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 0
60 6219201    วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ.4 ปี 1 18
61 6222201    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
62 6223201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
63 6224201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 33
64 6224301    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
65 6224302    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
66 6225201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
67 6225301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
68 6226201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 22
69 6227201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
70 6227202    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
71 6227203    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
72 6228201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 21
73 6234201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 20
74 6238201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 27
75 6253201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 17
76 6254201    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 12
77 6254202    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
78 6254203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 28
79 6254204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 30
80 6254301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
81 6254302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
82 6255201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 23
83 6255301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 20
84 6258201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 48
85 6261501    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 30
86 6261502    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 30
87 6261503    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 30
88 6261504    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 30
89 6261505    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 30
90 6261506    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 30
91 6311201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 28
92 6311202    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 25
93 6311203    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
94 6311204    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
95 6311205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 24
96 6311206    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
97 6311207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 30
98 6311208    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 27
99 6311209    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 19
100 6311210    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 23
101 6311211    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 28
102 6311212    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 27
103 6311213    การประถมศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ค.บ.4 ปี 3 30
104 6311213    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
105 6311214    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 29
106 6311215    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 11
107 6311216    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 10
108 6311217    ดนตรี(ดนตรีสากล)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 21
109 6311218    ดนตรี(ดนตรีไทย)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
110 6311219    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 15
111 6311220    อุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.บ.4 ปี 1 11
112 6311221    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 26
113 6311222    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
114 6312101    หลักสูตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
115 6312102    หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
116 6312103    หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
117 6312104    หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 1
118 6312105    หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
119 6312106    หลักสูตรระยะสั้น 8 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
120 6312201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 39
121 6312202    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 36
122 6312203    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 19
123 6312204    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 51
124 6312205    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 32
125 6313201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 26
126 6313202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 2 10
127 6313203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
128 6313204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 34
129 6313205    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 1
130 6313207    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 12
131 6313208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 22
132 6313209    ภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 5
133 6313210    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 34
134 6313277    พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ. 4 ปี 1 42
135 6313301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
136 6314201    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 8
137 6314202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 29
138 6314203    ธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 7
139 6314204    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 15
140 6314205    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 14
141 6314206    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 21
142 6314207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 25
143 6314208    การพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
คณะวิทยาการจัดการ ศ.บ.4 ปี 1 0
144 6314301    ธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 12
145 6315201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 31
146 6315202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 27
147 6315301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 26
148 6316201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 25
149 6316202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 25
150 6317201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 25
151 6317202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 11
152 6317203    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 18
153 6317204    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 23
154 6317205    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
155 6317301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
156 6318201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 40
157 6318202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 43
158 6319201    วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ.4 ปี 1 0
159 6324201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 25
160 6325301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 24
161 6326201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 28
162 6328201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 24
163 6334201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 12
164 6338201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 17
165 6353201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 13
166 6354201    ธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
167 6354202    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 20
168 6354203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 33
169 6354204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
170 6355201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 23
171 6355301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
172 6358201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 37
173 6361501    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 30
174 6361502    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 30
175 6361503    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 30
176 6361504    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 30
177 6361505    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5 30
178 6361506    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 30
179 6411201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
180 6411202    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
181 6411203    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
182 6411204    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
183 6411205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
184 6411206    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
185 6411207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
186 6411208    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
187 6411209    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
188 6411210    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
189 6411211    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
190 6411212    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
191 6411213    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
192 6411214    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
193 6411215    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
194 6411216    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
195 6411217    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
196 6411218    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
197 6411219    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
198 6411220    อุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.บ.4 ปี 1 0
199 6412201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
200 6412202    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
201 6412203    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
202 6412204    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
203 6412205    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 0
204 6413201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
205 6413202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 2 0
206 6413203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
207 6413204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
208 6413205    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
209 6413206    เคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
210 6413207    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
211 6413208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
212 6413209    ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 0
213 6413210    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
214 6413277    พยาบาล
เลือกคณะ พย.บ. 4 ปี 1 0
215 6413301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
216 6414201    การเงิน
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
217 6414202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
218 6414203    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
219 6414204    การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
220 6414205    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
221 6414206    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 0
222 6414207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
223 6414208    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
224 6414301    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
225 6415201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
226 6415201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
227 6415301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 0
228 6416201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 0
229 6416202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 0
230 6417201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
231 6417202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
232 6417203    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 0
233 6417204    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
234 6417301    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
235 6417302    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
236 6418201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
237 6418202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 0
238 6418203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 0
239 6453201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
240 6453202    ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 0
241 6454201    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
242 6454202    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
243 6454203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
244 6454204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
245 6454205    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
246 6454301    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
247 6455201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
248 6455301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
249 6458201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
            3315