ข้อมูลหมู่เรียนใหม่ทั่งหมดที่เปิดทำการสอนประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง จำนวน
1 6110201    หลักสูตรระยะสั้นน้อยกว่า 1 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
2 6110202    หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
3 6110203    หลักสูตรระยะสั้น 2 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
4 6110204    หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 1
5 6110205    หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
6 6110206    หลักสูตรระยะสั้น 8 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
7 6111201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
8 6111202    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 15
9 6111203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
10 6111204    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 27
11 6111205    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 29
12 6111206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 28
13 6111207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
14 6111208    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 37
15 6111209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
16 6111210    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 33
17 6111211    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
18 6111212    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 15
19 6111213    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
20 6111214    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
21 6111215    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 30
22 6111216    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 30
23 6111217    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 21
24 6111218    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.5 ปี 1 12
25 6111219    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 24
26 6111220    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 9
27 6111221    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 12
28 6111222    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 21
29 6112201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 29
30 6112202    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2 24
31 6112203    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 32
32 6112204    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 28
33 6112205    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2 23
34 6112206    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 24
35 6112207    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
36 6112208    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 36
37 6113201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 11
38 6113202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 21
39 6113203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 10
40 6113204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 24
41 6113205    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 8
42 6113206    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 27
43 6113207    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
44 6113208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 28
45 6113209    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 14
46 6113210    ภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 16
47 6113211    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 32
48 6113301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
49 6114201    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 16
50 6114202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 37
51 6114203    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 18
52 6114204    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 20
53 6114205    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 21
54 6114206    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ ศ.บ.4 ปี 1 0
55 6114207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 35
56 6114208    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 34
57 6114301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 34
58 6114302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
59 6114303    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
60 6115201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 37
61 6115202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 39
62 6115301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 27
63 6116201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 37
64 6116202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 39
65 6117201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 34
66 6117202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 30
67 6117203    เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 7
68 6117204    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 13
69 6117205    อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 7
70 6117301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
71 6117302    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
72 6117303    อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
73 6118201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 30
74 6118202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 29
75 6118203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 17
76 6119201    วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ.4 ปี 1 17
77 6122201    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
78 6123201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 2
79 6124201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
80 6124202    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
81 6124203    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
82 6124301    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 3
83 6124302    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 23
84 6124303    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
85 6125201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 2
86 6125301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 6
87 6126201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 30
88 6127201    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 2
89 6128201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 42
90 6133201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
91 6134201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 26
92 6134202    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
93 6134203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
94 6134301    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
95 6134302    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
96 6135201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 1
97 6135301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 1
98 6138201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 45
99 6151201    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
100 6151202    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
101 6153201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 19
102 6154201    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 14
103 6154202    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 19
104 6154203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 33
105 6154204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 36
106 6154301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 6
107 6154302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
108 6155201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 42
109 6155301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 9
110 6158201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 49
111 6211201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
112 6211202    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
113 6211203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
114 6211204    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
115 6211205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
116 6211206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
117 6211207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
118 6211208    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
119 6211209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
120 6211210    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
121 6211211    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
122 6211212    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
123 6211213    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
124 6211214    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
125 6211215    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
126 6211216    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.5 ปี 1 0
127 6211217    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1 0
128 6211218    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2 0
129 6212201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
130 6212202    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
131 6212203    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
132 6212204    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 0
133 6213201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
134 6213202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
135 6213203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
136 6213204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
137 6213205    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
138 6213206    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
139 6213207    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
140 6213208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
141 6213209    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
142 6213210    ภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 0
143 6213211    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
144 6213301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
145 6214201    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
146 6214202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
147 6214203    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
148 6214204    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
149 6214205    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 0
150 6214206    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
151 6214207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
152 6214301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
153 6214302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
154 6215201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
155 6215202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
156 6215301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 0
157 6216201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 0
158 6216202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 0
159 6217201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
160 6217202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
161 6217203    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 0
162 6217204    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
163 6217205    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
164 6217301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
165 6217302    อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
166 6218201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
167 6218202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 0
168 6218203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 0
169 6219201    วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ.4 ปี 1 0
170 6253201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
171 6254201    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
172 6254202    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
173 6254203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
174 6254204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
175 6254301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
176 6254302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
177 6255201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
178 6255301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
179 6258201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
            1839