ข้อมูลหมู่เรียนใหม่ทั่งหมดที่เปิดทำการสอนประจำปีการศึกษา 2564

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง จำนวน
1 6411201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
2 6411202    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 25
3 6411203    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
4 6411204    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 27
5 6411205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 28
6 6411206    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
7 6411207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 29
8 6411208    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 26
9 6411209    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 27
10 6411210    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 27
11 6411211    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
12 6411212    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 30
13 6411213    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
14 6411214    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 30
15 6411215    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 15
16 6411216    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 9
17 6411217    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 14
18 6411218    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 13
19 6411219    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 9
20 6411220    อุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.บ.4 ปี 1 11
21 6412201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 50
22 6412202    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 32
23 6412203    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 31
24 6412204    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 22
25 6412205    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 19
26 6413201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 31
27 6413202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 2 16
28 6413203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
29 6413204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 57
30 6413205    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 14
31 6413206    เคมีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
32 6413207    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 30
33 6413208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 18
34 6413209    ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 0
35 6413210    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 38
36 6413277    พยาบาล
เลือกคณะ พย.บ. 4 ปี 1 43
37 6413301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
38 6414201    การเงิน
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
39 6414202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 40
40 6414203    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
41 6414204    การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 25
42 6414205    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 12
43 6414206    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 27
44 6414207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 30
45 6414208    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 30
46 6414301    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 22
47 6415201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 33
48 6415201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 33
49 6415301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 17
50 6416201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 20
51 6416202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 20
52 6417201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 22
53 6417202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 15
54 6417203    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 13
55 6417204    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 22
56 6417301    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
57 6417302    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 19
58 6418201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 37
59 6418202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 37
60 6418203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 38
61 6424201    การจัดการธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 21
62 6425201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
63 6425301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 25
64 6426201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 33
65 6428201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 19
66 6433201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
67 6434201    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 1
68 6435201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 23
69 6438201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 24
70 6453201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 14
71 6453202    ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 0
72 6454201    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 1
73 6454202    การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 14
74 6454203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 20
75 6454204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
76 6454205    การเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
77 6454301    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
78 6455201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 16
79 6455301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
80 6458201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 25
            1618