ข้อมูลหมู่เรียนใหม่ทั่งหมดที่เปิดทำการสอนประจำปีการศึกษา 2566

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง จำนวน
1 6611201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
2 6611202    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 29
3 6611203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 22
4 6611204    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 31
5 6611205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 25
6 6611206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 26
7 6611207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 28
8 6611208    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 28
9 6611209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
10 6611210    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 16
11 6611211    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
12 6611212    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 29
13 6611213    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 30
14 6611214    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 30
15 6611215    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 28
16 6611216    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
17 6611217    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 5
18 6611218    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 7
19 6611219    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 22
20 6611220    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
21 6611221    อุตสาหกรรมศิลป์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.บ.4 ปี 1 7
22 6611222    ศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 13
23 6612101    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 3 43
24 6612201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 34
25 6612202    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2 0
26 6612203    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 34
27 6612204    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 21
28 6612205    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 30
29 6612206    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 13
30 6612207    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 34
31 6613201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 33
32 6613202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 12
33 6613203    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 30
34 6613204    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 12
35 6613205    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 39
36 6613206    เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 10
37 6613207    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 16
38 6613208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 27
39 6613209    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 2 30
40 6613277    พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ. 4 ปี 1 42
41 6613301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
42 6614201    บริหารธุรกิจ (การเงิน)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 3
43 6614202    บริหารธุรกิจ (การตลาด)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 36
44 6614203    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 18
45 6614204    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 35
46 6614205    บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 12
47 6614206    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 37
48 6614207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 40
49 6614301    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 29
50 6615201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 26
51 6615202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 23
52 6615301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 20
53 6616201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 28
54 6616202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 28
55 6617201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 18
56 6617202    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 12
57 6617203    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 18
58 6617204    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 26
59 6617301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 24
60 6617302    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
61 6618201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 31
62 6618202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 34
63 6618203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 32
64 6624201    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 19
65 6625201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
66 6625301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 21
67 6626201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 25
68 6627301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
69 6628201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 19
70 6633201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
71 6634201    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
72 6634202    บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
73 6634203    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 15
74 6634301    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
75 6635201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 18
76 6635301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
77 6638201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 12
78 6641401    การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.ม. 1 31
79 6642401    ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
คณะครุศาสตร์ ค.ม. 1 0
80 6642701    ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
คณะครุศาสตร์ ปร.ด. 2 0
81 6642702    การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ปร.ด. 1 12
82 6642702    การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ปร.ด. 1 12
83 6644401    การจัดการสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ บธ.ม. 1 13
84 6647207    ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
คณะครุศาสตร์ ค.ม. 2 0
85 6647208    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.ม. 2 0
86 6648401    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.ม. 1 13
87 6653201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 14
88 6654201    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 13
89 6654202    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 28
90 6654203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 36
91 6654204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
92 6654205    บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 17
93 6654301    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
94 6654302    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
95 6655201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 18
96 6655301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
97 6658201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 32
98 6661501    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 31
99 6661502    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 31
100 6661503    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 3 31
101 6661504    วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4 31
102 6663101    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 26
103 6711201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
104 6711202    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
105 6711203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
106 6711204    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
107 6711205    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
108 6711206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
109 6711207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
110 6711208    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
111 6711209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
112 6711210    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
113 6711211    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
114 6711212    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
115 6711213    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
116 6711214    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
117 6711215    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
118 6711216    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.4 ปี 2 0
119 6711217    วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
120 6711218    วิทยาศาสตร์ศึกษา (ฟิสิกส์)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
121 6711219    วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.4 ปี 1 0
122 6711220    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
123 6711221    ศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.4 ปี 1 0
124 6712201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
125 6712202    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
126 6712203    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
127 6712204    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1 0
128 6712205    อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1 0
129 6712206    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1 0
130 6713201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
131 6713202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
132 6713203    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
133 6713204    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
134 6713205    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
135 6713206    ภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1 0
136 6713207    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
137 6713208    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
138 6713209    คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1 0
139 6713277    พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ. 4 ปี 1 0
140 6713278    พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ พย.บ. 4 ปี 2 0
141 6713301    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 2 0
142 6714201    บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
143 6714202    บริหารธุรกิจ (การตลาด)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
144 6714203    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
145 6714204    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
146 6714205    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
147 6714206    บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
148 6714207    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
149 6714208    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2 0
150 6714301    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
151 6714302    บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
152 6715201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
153 6715202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
154 6715301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3 0
155 6716201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 0
156 6716202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2 0
157 6717201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
158 6717202    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1 0
159 6717203    วิศวกรรมลังงานและระบบควบคุม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศศ.ม. 1 0
160 6717204    วิศวกรรมสมาร์ทกริดและยานยนต์ไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศศ.ม. 1 0
161 6717205    วิศวกรรมวัสดุและอุตสาหการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศศ.ม. 1 0
162 6717301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
163 6717302    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2 0
164 6718201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
165 6718202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2 0
166 6718203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3 0
167 6719201    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศป.บ.4 ปี 1 0
168 6724201    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
169 6724301    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
170 6725301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
171 6726201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1 0
172 6728201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
173 6734201    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
174 6734202    การจัดการโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2 0
175 6735201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
176 6735301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2 0
177 6738201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
178 6741401    การบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.ม. 1 0
179 6742401    ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.ม. 1 0
180 6742701    ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา
คณะครุศาสตร์ ปร.ด. 1 0
181 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
182 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
183 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
184 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
185 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
186 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
187 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
188 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
189 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
190 6743401    วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.ม. 1 0
191 6744401    การจัดการสมัยใหม่
คณะวิทยาการจัดการ บธ.ม. 1 0
192 6748401    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.ม. 1 0
193 6753201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วท.บ.4 ปี 1 0
194 6754201    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
195 6754202    บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
196 6754203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
197 6754204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1 0
198 6754205    บริหารธุรกิจ (การเป็นผู้ประกอบการ)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
199 6754301    บริหารธุรกิจ (เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1 0
200 6755201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
201 6755301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1 0
202 6758201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1 0
            1972