ข้อมูลหมู่เรียนทั่งหมดที่เปิดทำการสอน

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง
1 6011201    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
2 6011202    การศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
3 6011203    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
4 6011204    วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
5 6011205    คณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
6 6011206    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
7 6011207    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
8 6011208    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
9 6011209    พลศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
10 6011210    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
11 6011211    ภาษาจีน
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
12 6011212    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
13 6011213    คอมพิวเตอร์
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
14 6011214    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
15 6011215    ภาษาไทย
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
16 6011216    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
17 6011217    การประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
18 6011218    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ.5 ปี 1
19 6011219    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
20 6011220    ดนตรีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค.บ.5 ปี 2
21 6012201    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1
22 6012202    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2
23 6012203    ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1
24 6012204    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1
25 6012205    การพัฒนาสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 2
26 6012206    ภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1
27 6012207    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 1
28 6012208    ภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วท.บ.4 ปี 1
29 6012209    การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ ศศ.บ.4 ปี 1
30 6012210    ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.4 ปี 3
31 6013201    วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
32 6013202    เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 2
33 6013203    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
34 6013204    สาธารณสุขศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
35 6013205    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
36 6013206    ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
37 6013207    ฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
38 6013208    คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
39 6013209    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 1
40 6013301    เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.4 ปี 2
41 6014201    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
42 6014202    การตลาด
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
43 6014204    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
44 6014205    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
45 6014206    นิเทศศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ นศ.บ 4 ปี 1
46 6014207    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ ศ.บ.4 ปี 1
47 6014301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
48 6014302    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
49 6014303    การเงินและการธนาคาร
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
50 6015201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1
51 6015202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2
52 6015301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3
53 6016201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1
54 6016202    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 2
55 6017201    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
56 6017202    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
57 6017203    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2
58 6017204    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1
59 6017205    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2
60 6017206    เทคโนโลยีพลังงาน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
61 6017207    เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
62 6017208    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
63 6017209    อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
64 6017301    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2
65 6017302    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2
66 6017303    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2
67 6017304    อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 2
68 6018201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1
69 6018202    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 2
70 6018203    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 3
71 6018204    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 4
72 6019201    วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศป.บ.4 ปี 1
73 6024201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
74 6024202    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
75 6024301    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
76 6024302    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
77 6025201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1
78 6025301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2
79 6026201    นิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น.บ. 4 ปี 1
80 6027201    เทคโนโลยีก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
81 6028201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1
82 6034201    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
83 6034301    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
84 6038201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1
85 6051201    ภาษาอังกฤษ
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
86 6051202    สังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ.5 ปี 1
87 6054201    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
88 6054202    การจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 1
89 6054301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
90 6054301    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.4 ปี 2
91 6055201    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 1
92 6055202    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 2
93 6055301    การบัญชี
คณะวิทยาการจัดการ บช.บ.4 ปี 3
94 6057201    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทล.บ.4 ปี 1
95 6057202    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 1
96 6057203    การจัดการโลจิสติกส์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บธ.บ.4 ปี 2
97 6058201    รัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.4 ปี 1