ข้อมูลหมู่เรียนทั่งหมดที่เปิดทำการสอน

ลำดับ หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน คณะ ระดับ ห้อง
1 6111201    คณิตศาสตร์
ค.บ.5 ปี 1