มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111201   สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120101 นางสาวนภัสนันท์ นาคเอม     
2   611120102 นางสาวปวีณา เนื่องกันทา     
3   611120103 นางสาวธิดารัตน์ วิเศษเขตการณ์     
4   611120104 นางสาวสุรีย์พร บุญตั้ง     
5   611120105 นางสาวนฤมล ขอนทอง     
6   611120106 นางสาวณัฐธิดา อ่อนจิ๋ว     
7   611120107 นางสาวขวัญชนก เชียงปา     
8   611120108 นางสาวพัชราภรณ์ โภชน์บุญมี     
9   611120109 นางสาวชนากานต์ จันทร์พุฒ     
10   611120110 นางสาวจันทร์สุดา ตุ้ยนันต๊ะ     
11   611120111 นางสาวกัณทิมา ชัยศิริ     
12   611120112 นางสาวบุษยา หลำริ้ว     
13   611120113 นางสาวสุธิดา สูติพันธุ์สกุล     
14   611120114 นางสาวสีดาพร แซ่กือ     
15   611120115 นางสาวบุษบา แซ่ลี     
16   611120116 นางสาวศิริลักษ์ แก่งศิริ     
17   611120117 นางสาวดลยาพร ดีมาก     
18   611120118 นายสมนึก เขตวิทย์     
19   611120119 นางสาวรุ่งมณี ผลาพล     
20   611120120 นางสาวธนาภรณ์ จันธิดา     
21   611120121 นางสาวสุกัญญา เขาอิน     
22   611120122 นางสาวนิภา สีแก้วน้ำใส     
23   611120123 นางสาวฐานปนี อินหาดกรวด     
24   611120124 นางสาวอารีญาณ์ สงวนสุข     
25   611120125 นางสาวชมัยพร จำปีศรีโสภา     
26   611120126 นางสาวยุภารัตน์ เรื่อศรีจันทร์     
27   611120127 นางสาวนารี แซ่ว้าง     
28   611120128 นางสาวชนากานต์ เตจะนะตา     
29   611120129 นางสาววิภารัตน์ ศรีบัว     
30   611120130 นางสาวพรสวรรค์ ฮอมเงิน