มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111202   สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120201 นางสาวกันหา มั่งมูล     
2   611120202 นางสาวเดือนเพ็ญ ยั่งยืนกสิกิจ     
3   611120203 นางสาวธันยพร อิ่มทอง     
4   611120204 นางสาวนภัสวรรณ น้ำสังข์     
5   611120205 นางสาวเอื้อมดาว พรมปิก     
6   611120206 นางสาวพิมพ์พิพัฒน์ จันทร์ปัญญา     
7   611120207 นางสาวพรนภา คำแก้ว     
8   611120208 นางสาวรุจิรดา ขันธวัฒนื     
9   611120209 นางสาวสายใจ มหาศาลพิพัฒน์     
10   611120210 นางสาวปริญญา นุชนุ่ม     
11   611120211 นางสาวนันทนี ทะเหมย     
12   611120212 นางสาวปวีณ์กร ใจชื้น     
13   611120213 นางสาวกรกนก สุรินทรานนท์     
14   611120214 นายพงษ์พัฒน์ มีสุขสกุล     
15   611120215 นางสาวนิศรา ภูมิโคกรัก