มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111203   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120301 นางสาวอรัชพร คำเลิศ     
2   611120302 นางสาวสวรรยา ตังสุวรรณ์     
3   611120303 นางสาวกนกพร เผือกพงษ์     
4   611120304 นางสาวสุภารัตน์ อินต้นวงค์     
5   611120305 นางสาวสุมีนา คำบู้     
6   611120307 นางสาวรุ่งนภา สุขสาย     
7   611120308 นางสาวปิยนุช หิริโอ     
8   611120310 นางสาวชุติมา เชื้อแก้ว     
9   611120311 นางสาวรินรดา เมรัตน์     
10   611120312 นางสาวเบญญาภา ไพรพรรณา     
11   611120313 นางสาวปุณยนุช ท้าวสันติชูชัย     
12   611120315 นางสาวชุตินันท์ คชสีห์     
13   611120317 นายวัฒนชัย ทับเอี่ยม     
14   611120320 นางสาวสุพรรณิการ์ อินนารา     
15   611120321 นางสาววันเพ็ญ แซ่ย้า     
16   611120322 นายวิชาญชัย วันดี     
17   611120323 นางสาวกันต์ฤทัย เรืองบุญธรรม     
18   611120324 นางสาวกมลลักษณ์ คล้ายเจียม     
19   611120325 นางสาวบุญสิตา อินไผ่     
20   611120326 นายกรรจเนตร ขุนทอง     
21   611120327 นายธนพนธ์ พูนผล     
22   611120328 นางสาวกัณฐิกา พันธมิตร     
23   611120330 นางสาวไปรยา สืบปันอุด