มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111204   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120401 นางสาวปิยนุช ณ คำตัน     
2   611120402 นางสาวศิริลักษณ์ อ่อนน้อม     
3   611120403 นางสาวสุดารัตน์ พรมเจียม     
4   611120404 นางสาวนภัสสร อินรัญ     
5   611120405 นางสาวญาดา คดชีพ     
6   611120406 นางสาวณิชากร วิทยาเรืองศรี     
7   611120407 นางสาวกัญญาณัฐ สิงใส     
8   611120408 นางสาววันวิสาข์ เมืองติ๊บ     
9   611120409 นางสาวกนกวรรณ แย้มยิ้ม     
10   611120410 นางสาวสุจิตตรา ทั่งทอง     
11   611120411 นางสาวณัฐณิชา ยุภาครบุรี     
12   611120412 นางสาวศิริวรรณ จันทร์ขำ     
13   611120413 นางสาวรัตนมน แสงสุรินทร์     
14   611120414 นางสาวพรทิพย์ พฤกษาร่มเย็น     
15   611120415 นางสาวกมลวรรณ ก๋าแก่น     
16   611120416 นางสาวจตุรพร ปวงแก้ว     
17   611120417 นางสาววีรดา ไกรวงษ์     
18   611120418 นางสาวสริตา กัลพฤกษ์     
19   611120419 นางสาววรดา เหล่าวงโคตร     
20   611120420 นางสาวรุ่งนภา ถังทอง     
21   611120421 นางสาวศศิริวิมล ดอนชูไพร     
22   611120422 นางสาวกาญจนา แป้นจันทร์     
23   611120423 นางสาวนภัสกร สงคุ้ม     
24   611120424 นางสาวจารุวรรณ ไพโรจน์     
25   611120425 นางสาวชุตินาท แหวนทองคำ     
26   611120426 นางสาวต้นกล้า พิมพ์สิงห์     
27   611120427 นางสาวพัชรินทร์ มีระสิง