มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111205   สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120501 นายอธิปชิระ บุญพรม     
2   611120502 นางสาวเจมจิรา ปิ่นทอง     
3   611120503 นางสาวสุรัตน์ดา ช่างเพาะ     
4   611120504 นางสาววนัชพร คำก้อน     
5   611120505 นายเกียรติศักดิ์ ทองขาว     
6   611120506 นางสาวจินดารัตน์ หนองห้าง     
7   611120507 นายคีรีรัฐ แจ่มหม้อ     
8   611120509 นางสาวอภีษฎา โสภานุสนธิ์     
9   611120510 นางสาวปิยพร แซ่ยั้ง     
10   611120511 นายวุฒิชัย แซ่ย่าง     
11   611120512 นางสาวชมพูนุช พันธ์น้อย     
12   611120513 นางสาวจิดาภา สุขสาคร     
13   611120514 นางสาวอุไร วงศ์ธีรภาพ     
14   611120515 นางสาวจณิตสา คชภูมิ     
15   611120516 นางสาวพรประภา ก้อนนาค     
16   611120517 นางสาวอัจฉราภรณ์ มีสกุล     
17   611120518 นางสาวทอแสง คูหาทอง     
18   611120519 นางสาววริษา แซ่ลี     
19   611120520 นายคณุตม์ ตุงคะศิริ     
20   611120521 นางสาวปวีณา แสงสว่าง     
21   611120522 นางสาวสวรรณญา ถ้วยอิ่ม     
22   611120523 นางสาวภลิตา ดำนิล     
23   611120524 นางสาวสุวภัทร วิชาชัย     
24   611120525 นางสาวการะเกด พุทธมงคล     
25   611120526 นายสันติภาพ แซ่จ๋าว     
26   611120527 นางสาวภัทรสุดา อุปหล้า     
27   611120528 นางสาวกัญญารัตน์ ทองใบ     
28   611120529 นางสาวกฤติมา ทองมา     
29   611120530 นางสาวกัญญาณัฐ กวินวนาลี