มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111206   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120601 นางสาวสุวพัชร ทองดอนง้าว     
2   611120602 นางสาวกัญญาภัค เกลียววงค์     
3   611120603 นายอิสรภาพ สมหารวงค์     
4   611120604 นางสาวสกาวรัตน์ ยศพรมราช     
5   611120605 นางสาวธนลวรรณ ทองผามงคล     
6   611120606 นางสาวสิริมา สุริยะลังกา     
7   611120607 นายภูวดล สุขเกษม     
8   611120608 นางสาวเกวลี สร้อยสังวาลย์     
9   611120609 นางสาวสิรภัสสร เอกปาน     
10   611120610 นางสาววรยา แจ่มหม้อ     
11   611120611 นางสาวพิชญาภา ชูพุฒ     
12   611120612 นางสาวกัญญารัตน์ พละทรัพย์     
13   611120613 นางสาวสรารัตน์ บุญญะกา     
14   611120614 นางสาวชุติมา เนียมคล้าย     
15   611120615 นางสาวอลิษา อายุเจริญ     
16   611120616 นางสาวธิดารัตน์ แสงโยธา     
17   611120617 นางสาวศิริวรรณ ท่าดี     
18   611120618 นายศิววิชญ์ วงษ์ประเสริฐ     
19   611120620 นางสาวเบญจรัตน์ แป้นกลัด     
20   611120621 นายกิตติพร ขันเงิน     
21   611120623 นางสาวจิรารัตน์ พุทธโต     
22   611120624 นางสาวรัตนาวดี ขจัดภัย     
23   611120625 นายอานันต์ ปิยะศีล     
24   611120626 นางสาวสินีนาถ หวังดี     
25   611120627 นางสาววิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี     
26   611120628 นายทัตพงศ์ ขวัญวารี     
27   611120629 นางสาวลักษณพร รุ่งรัตน์อาชา     
28   611120630 นางสาวกล้วยทิพย์ ใบพะออม