มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111207   สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120701 นางสาวชญาณิศา อังศิริ     
2   611120702 นางสาวภัคจิรา เวียงสิมมา     
3   611120703 นางสาวระวิวรรณ พรมธา     
4   611120704 นางสาวอังคณา ดีพิจารณ์     
5   611120705 นางสาวเพ็ญนิพา พับพุ     
6   611120706 นางสาวปฏิมา ก้อนวิมล     
7   611120707 นายณัฐพล ดวงคำ     
8   611120708 นายศรายุทธ โชตินิกร     
9   611120709 นางสาวกัญญารัตน์ เเตงอ่อน     
10   611120710 นายสุริยา คงอมรคีรี     
11   611120711 นายรุ่งชาติ มีมุข     
12   611120712 นางสาวปรางทิพย์ ศิริสุทธิ์     
13   611120713 นางสาวสิรินิสาพร ด่อนคร้าม     
14   611120714 นายจีราวัฒน์ รุ่งไทย     
15   611120715 นายนัฐภูมิ พรมจันทร์     
16   611120716 นายปฏิภาณ คะเนนอก     
17   611120717 นายทนงศักดิ์ เชื้อแก้ว     
18   611120718 นายวชิระ จันทร์อ่อน     
19   611120719 นางสาวกัญญารัตน์ อึ่งเส็ง     
20   611120720 นายสิรณัฐ พงษ์พิระ     
21   611120721 นางสาวสุดาวัลย์ แซ่ย่าง     
22   611120722 นายวัชระ ศรีทา     
23   611120723 นายธนธรณ์ ลึกมณี     
24   611120724 นายธนกร พนิชยะสิทธ     
25   611120725 นางสาวพรสุพพัต ใจยอด     
26   611120726 นางสาวพิกุลทอง จันดา     
27   611120727 นางสาวศิรินภา สุขพัฒน์     
28   611120728 นางสาวอารียา พันธ์บุญ     
29   611120729 นางสาวโสรญา มาเพิ่ม     
30   611120730 นางสาวจิดาภา ชัยรัตนสุวรรณ