มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111208   สาขาวิชา พลศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611120801 นายนิธิกร ใจกลม     
2   611120802 นางสาวพรพรรณ พรมสายใจ     
3   611120803 นางสาวพิราภรณ์ เสทะสิงห์     
4   611120804 นางสาวอาลิสา ม่วงรื่น     
5   611120805 นายดนัย บุญญา     
6   611120806 นายภูธเนศ เสืออุดม     
7   611120807 นางสาวรวินันท์ เครือแก้ว     
8   611120808 นางสาวสุกัญญา สุ่มมาตย์     
9   611120809 นายปวเรศ ไพราราชธรรม     
10   611120810 นายสิทธิชาติ แลงามตา     
11   611120811 นายพรรณกร จันทร์ทันโอ     
12   611120812 นางสาวสุภัชชา แพรพันธ์     
13   611120813 นางสาววาสนา ธรรมกูล     
14   611120814 นายจรวรรธ สุโขไตรรัตน์     
15   611120815 นายอำนาจ จำปีทอง     
16   611120816 นายณัฐสิทธิ์ จันโทสถ     
17   611120817 นายทศพล ทิพย์สันเทียะ     
18   611120818 นายฐิรพงศ์ อมรพันธุ์     
19   611120819 นางสาววรรณลิสา ลองเนียม     
20   611120820 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนนิล     
21   611120821 นางสาวณัฐพร สังกลม     
22   611120822 นายวชิรวิชญ์ น้อยเกิด     
23   611120823 นายภาณุพงศ์ บัวหลวง     
24   611120824 นายธนพล ตามิลีี     
25   611120825 นายกษิติ์เดช โยมป้อม     
26   611120826 นางสาวปัทมาวรรณ แสงจันทร์     
27   611120827 นายวีระพล ดีเอี่ยม     
28   611120828 นายภูวนาท นวดไธสง     
29   611120829 นายกิตติธัช พุ่มฉัตร     
30   611120830 นายชัยพร เรียบดี     
31   611120831 นางสาวเนตรทราย ศรียางนอก     
32   611120832 นางสาวชลธิชา ทัศนา     
33   611120833 นายภัชราเชษฐ์ อ่อนฉาย     
34   611120834 นางสาวเมฆขลา ศรีวิชา     
35   611120835 นายปัฐน์พงศ์ อุ่นเมือง     
36   611120836 นายนิรพันธ์ คงยัง     
37   611120837 นายอมรเทพ เถื่อนถ้ำ