มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111210   สาขาวิชา ภาษาจีน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121001 นางสาวอภิญญา บุรานันท์     
2   611121002 นางสาววิภาวี ไวว่อง     
3   611121003 นายศุภณัฐ จำปา     
4   611121004 นายนวมินทร์ รอดใหญ่     
5   611121005 นางสาวนฤภร องอาจ     
6   611121006 นางสาวนริศรา หะขุนทด     
7   611121007 นางสาวมาริษา บ้านกล้วย     
8   611121008 นางสาวอรปรียา เชิดฟ้อน     
9   611121009 นางสาวธนภรณ์ ปะตังทะสา     
10   611121010 นางสาวณัฐธิชา ช่วยเจริญสุข     
11   611121011 นางสาวสุพัตรา ศรีทอง     
12   611121012 นางสาวเกวรี ปานคำ     
13   611121013 นางสาวสตรีรัตน์ ถาวร     
14   611121014 นางสาวปาลิตา บุญทะโกสุม     
15   611121015 นางสาวพัชรธิดา มหึเมือง     
16   611121016 นางสาวกัญญาลักษณ์ อยู่ทอง     
17   611121017 นางสาวกนกพร มังกร     
18   611121018 นางสาวชมพูนุช ทองสุวรรณ     
19   611121019 นางสาวปาริชาติ สุพิศ     
20   611121020 นางสาวกรกนก คำบุญ     
21   611121021 นางสาวฟ้าใส แซ่เลี้ยว     
22   611121022 นางสาวสานิกา แซ่พ่าน     
23   611121023 นางสาวปรารถนา ใจงาม     
24   611121024 นางสาววารินธร สังข์ป่า     
25   611121025 นางสาวมะลิวัลย์ แซ่ย้าง     
26   611121026 นางสาวญานิกา ธรรมมา     
27   611121027 นางสาวทัดดาว สมัคธัญการ     
28   611121028 นางสาววรารัตน์ นารอด     
29   611121029 นางสาวอมลวรรณ จันทร์นนท์     
30   611121030 นางสาวปาริชาติ ธัญชาติไพศาล     
31   611121031 นางสาวเบญจวรรณ นิลพักร์     
32   611121032 นางสาวสุชานาถ ทองพันชั่ง     
33   611121033 นางสาวณภัทรสร สอนมี