มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111212   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121201 นางสาวสุวภัทร เครืออยู่     
2   611121202 นายนพดล? นาสืบ     
3   611121203 นายวันชัย บุรงค์     
4   611121204 นายอำนาจ นวลเปียน     
5   611121205 นางสาวณิชากร อุตะมะ     
6   611121207 นางสาวมัทนา รัตนวงศ์     
7   611121208 นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม     
8   611121209 นายจักรพันธ์ จันทโสภา     
9   611121210 นางสาวนรากุล หมื่นวัง     
10   611121211 นางสาวขวัญเรือน ริกัง     
11   611121212 นางสาวกันต์ฤทัย บุญโต     
12   611121213 นายพงษ์พันธ์ คำบาง     
13   611121214 นางสาวฐิติรัตน์ บะเฮง     
14   611121215 นางสาววนิดา แสนหล้า     
15   611121217 นางสาวภัททิยา จุลกิ่ง