มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111214   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121401 นางสาววัลวิภา ม่วงสุราช     
2   611121402 นายกรกฎ ตีนาเต     
3   611121403 นางสาวอังศุุมาลี สารสิงห์     
4   611121404 นางสาวสุกัญญา จันทร์นา     
5   611121405 นายเสกสรร แหวเมือง     
6   611121406 นางสาวสุภาภรณ์ โคกแก้ว     
7   611121407 นางสาวฟ้าใส เข็มทอง     
8   611121408 นางสาวอัญชลี ทำทอง     
9   611121409 นางสาวสิวลี อะมะระดี     
10   611121410 นางสาวณัฐกุล คงเมือง     
11   611121411 นางสาวนภาวรรณ คุ่ยดี     
12   611121412 นายวีรศักดิ์ ชูคุ้ม     
13   611121413 นางสาวกุลกานต์ ศรีบัวจับ     
14   611121414 นางสาวกรกช วงษ์คำ     
15   611121415 นางสาวอัจฉราพร ขำสกล     
16   611121416 นางสาววันวิสาข์ ครุฑเครือ     
17   611121417 นางสาวลักษิกา สีคำขลิบ     
18   611121418 นางสาวสลิลทิพย์ กันหาเรียง     
19   611121419 นางสาวฐิติมา เนียมสุ่ม     
20   611121420 นางสาวกุลดา พิลึก     
21   611121421 นางสาวปิยฉัตร ปานทองคำ     
22   611121422 นายกิตติสุวัฒนา มังกร     
23   611121423 นางสาวประภัสสร พลากร     
24   611121424 นางสาวกัญญารัตน์ พิมพา     
25   611121425 นางสาวพัชริดา จุลมุสิ     
26   611121426 นางสาวณัฐฐินันท์ แก้วโต     
27   611121427 นางสาวดวงเดือน พานมาลี     
28   611121428 นางสาววีรวรรณ สิงห์สุข     
29   611121429 นางสาวพัณณิตา ปัญญาดี     
30   611121430 นางสาวกิติยา บุญเรศ