มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111215   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121501 นางสาวบุษบาวรรณ ศรีคะนิต     
2   611121502 นางสาวหนึ่งฤทัย สุดเต้     
3   611121503 นายราเชน แสวงทรัพย์     
4   611121504 นายธวัชชัย อุดมเกตุ     
5   611121505 นายภัทพงษ์ แพงโตนด     
6   611121506 นางสาวปานทิพย์ อินทปัน     
7   611121507 นางสาวเพ็ญนภา ต้นเพชร     
8   611121508 นางสาวธัญญลักษณ์ ยอดเพชร     
9   611121509 นางสาวกัญญาภัทร จันทร์กันนา     
10   611121510 นายสหรัฐ หงษ์เวียงจันทร์     
11   611121511 นางสาวณัฐริกา ไกรยงค์     
12   611121512 นายอดิศร พิมพา     
13   611121513 นางสาวอมรรัตน์ กันทิละ     
14   611121514 นางสาวบุศรินทร์ โยตะนันท์     
15   611121515 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษศรี     
16   611121516 นางสาวสุทธิรัตน์ คำพาลักษณ์     
17   611121517 นางสาวปิยะฉัตร นารอด     
18   611121518 นางสาวจริญญา กองสิน     
19   611121519 นางสาวศรีประภา เรือนเพ็ง     
20   611121520 นางสาวมณิภา แซ่กือ     
21   611121521 นางสาวศิริลักษณ์ พรมฟัก     
22   611121522 นางสาวนารีรัตน์ ฉ่ำบุตร     
23   611121523 นางสาวโยษิตา ปานฤทธิ์     
24   611121524 นางสาวเสาวณีย์ ธันยาปภานิจ     
25   611121525 นางสาววริศราภรณ์ สอนชิด     
26   611121526 นางสาวธัญญาลักษณ์ ประสทธิ์เขตการ     
27   611121527 นางสาวจันทร์ทิวา รัตรดา     
28   611121528 นางสาวกัญญารัตน์ มาบุญธรรม     
29   611121529 นางสาวปาณิสรา แก้วอินปวน     
30   611121530 นางสาวอินธิรา เพชรภู่