มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111216   สาขาวิชา การประถมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121601 นางสาววิชุดา เทศพรหม     
2   611121602 นางสาวชฎาภรณ์ ชุรี     
3   611121603 นางสาววศินี โพธิ์มหันต์     
4   611121604 นางสาวอติกานต์ ล่องชูผล     
5   611121605 นางสาวรมณี อินทพงษ์     
6   611121606 นางสาวกมลลักษณ์ บุญอยู่     
7   611121607 นางสาวสุวรรณา แย้มนุช     
8   611121608 นางสาวจินต์จุฑา สุยะทา     
9   611121609 นายสุนิตา ยิ้มละมูล     
10   611121610 นางสาวตติยา อ่ำพริ้ง     
11   611121611 นางสาวพัชรินทร์ คำตา     
12   611121612 นางสาวณัชภัทร คงเพชรศักดิ์     
13   611121613 นางสาวรณพร จำปู้     
14   611121614 นางสาวอารีรัตน์ โพเทพ     
15   611121615 นางสาวสุธาสินี วันเสาร์     
16   611121616 นางสาวพัชรี จันลองวนา     
17   611121617 นางสาวสุจิรา จันทร     
18   611121618 นางสาวกาญจนวัฒน์ จุฬาธรรมกุล     
19   611121619 นางสาวณีรนุช ชาติไกรบัญชา     
20   611121620 นางสาวปานชีวา มลิวัลย์     
21   611121621 นางสาวศิรดา แต่งเนตร     
22   611121622 นางสาวสร้อยสุวรรณ กิจประจักร     
23   611121623 นางสาวอาทิติยา โบราณมูล     
24   611121624 นางสาวจันทิมา แตงบุญรอด     
25   611121625 นางสาวอุษา เนื่องเถื่อน     
26   611121626 นางสาวกมลชนก นาคท้วม     
27   611121627 นางสาวชลาลัย พลาพล     
28   611121628 นางสาวน้ำเพชร ทองทิพย์     
29   611121629 นางสาววิภาวี สงล่า     
30   611121630 นายบุญชัย อาสารักษาไพร