มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111217   สาขาวิชา การประถมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121701 นางสาวทิพย์เกษร ดอนเขียวไพร     
2   611121702 นางสาวสุวิศา สระทองเทียน     
3   611121703 นางสาววนิดา ใจธรรม     
4   611121704 นางสาวอังคณา สุขเกษ     
5   611121705 นายกันตพงศ์ พุ่มเพชร     
6   611121706 นางสาวจีรนันท์ มีหนู     
7   611121707 นางสาวสุดารัตน์ ทรัพย์เหลือแสน     
8   611121708 นางสาวชาลิสา ไพรนีรชาติ     
9   611121709 นางสาวสุพิชชา ปรางค์วิเศษ     
10   611121710 นางสาวอริญชยา เสนาพันธ์     
11   611121711 นายณัฐกิตต์ ทับทิม     
12   611121712 นางสาวจิรนันท์ บุญอินทร์     
13   611121713 นางสาวปณาลี เลิศกำชัย     
14   611121714 นางสาวปรีณาภา บัวเขียว     
15   611121715 นางสาวอาทิตยา คีรีรมย์     
16   611121716 นางสาวณัฐกานต์ มีชัย     
17   611121717 นางสาวบัณฑิตา ดีเทียน     
18   611121718 นางสาวชฎาพร ตั้งตระกูล     
19   611121719 นายสหัสวรรษ หิริโอ     
20   611121720 นางสาวรัชประภา กันเกษ     
21   611121721 นายอภิสิทธิ์ เกตุแก้ว