มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111218   สาขาวิชา เคมี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121801 นายพีรพัฒน์ จอมคีรี     
2   611121802 นางสาวทักษพร นิลละออ     
3   611121803 นายวันชัย ศรีเดช     
4   611121804 นางสาวสิรีธร คำพิระธรรม     
5   611121805 นางสาวชนาภา อาจกล้า     
6   611121806 นางสาวนพเก้า นุ่มเกลี้ยง     
7   611121807 นางสาวสุพิชชา เมนไธสง     
8   611121808 นายชัยธวัช อ้นอิน     
9   611121809 นางสาวนภัสสร เปล่งปลั่ง     
10   611121811 นายกฤษกร จรันรัก     
11   611121812 นางสาวน้ำทิพย์ คำอิ่ม     
12   611121813 นายธัญวุฒิ วงษ์สกุล