มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111218   สาขาวิชา เคมี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611121803 นายวันชัย ศรีเดช     
2   611121806 นางสาวนพเก้า นุ่มเกลี้ยง     
3   611121807 นางสาวสุพิชชา เมนไธสง     
4   611121808 นายชัยธวัช อ้นอิน     
5   611121809 นางสาวนภัสสร เปล่งปลั่ง     
6   611121812 นางสาวน้ำทิพย์ คำอิ่ม     
7   611121813 นายธัญวุฒิ วงษ์สกุล