มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111220   สาขาวิชา ดนตรีศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611122001 นางสาวนันทิญา เวฬุวนารักษ์     
2   611122002 นางสาวฐาปนี บุญจันทร์     
3   611122003 นางสาววรัญญา เกิดสุวรรณ์     
4   611122004 นางสาวเบญสภา มาลัย     
5   611122005 นางสาวพิชญาภา มานนท์     
6   611122006 นายวัชรากร จันแดง     
7   611122007 นายพิเชษฐ์ ตาบุตรวงค์     
8   611122008 นายคุณาธิป อินทร์แก้ว     
9   611122009 นายนัฐวุฒิ กวนไวยบุตร