มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111221   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611122101 นางสาวเครือมาศ คงเพชรศักดิ์     
2   611122102 นางสาวโพดา     
3   611122103 นางสาวกนกวรรณ ไพบูลย์     
4   611122104 นางสาวปาณิสรา หมื่นศักดา     
5   611122105 นางสาวนภัสวรรณ อภิลาภสิริกุล     
6   611122106 นางสาวปุณรดา โพธิ์ขวัญ     
7   611122107 นายพงศกร พละทรัพย์     
8   611122108 นายกิตติเมธา เทพสกุล     
9   611122109 นางสาวณัฏฐณิชา ศิริพล     
10   611122110 นายนพรัตน์ ไกรกิจราษฎร์     
11   611122111 นางสาวกาญจนา สีหาบุตร     
12   611122112 นางสาวดวงพร ถาวร