มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6111222   สาขาวิชา สังคมศึกษา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611122201 นายพัสกร พลไธสง     
2   611122202 นายราชบุรินทร์ บดีรัฐ     
3   611122203 นางสาวณัฐวรรณ แก้วเพชร     
4   611122204 นายรุ่งเจริญ จิตน์สนธิ     
5   611122205 นางสาวกมลลักษณ์ อินกรัด     
6   611122206 นางสาววิชญาดา ต่ายหัวดง     
7   611122207 นางสาวเปรมฤดี แฝงสูงเนิน     
8   611122208 นางสาววารุณี สูงสันเขต     
9   611122209 นางสาวอรอนงค์ ข้อหล้า     
10   611122210 นางสาวสุมาลี อนุรักษ์วนาลัย     
11   611122211 นางสาวชนัญญา ฉลาดธัญกิจ     
12   611122212 นางสาวกุ๊กไก่ สมคิด     
13   611122213 นางสาวธัญรัตน์ รอดศรี     
14   611122214 นางสาวอรณิช วายุ     
15   611122215 นายกรวิชณ์ ใจแก้ว     
16   611122216 นางสาวปิยะฉัตร จันทชุม     
17   611122217 นางสาวบุษยมาศ เขม้นเขตการ     
18   611122218 นางสาวจินตหรา มาวัน     
19   611122219 นางสาวชลธิชา ดอยแก้วขาว     
20   611122220 นางสาวธัญสิริ จ๋องเนียม     
21   611122221 นางสาวรุ่งเรือง อร่ามฤทัยกุลพนา