มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112201   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611220101 นางสาวจริยา จูพัฒนกุล     
2   611220102 นางสาวรุ่งอรุณ ขุนพิลึก     
3   611220103 นางสาววรสินา บุญน้อย     
4   611220104 นางสาวฉัตรวลี โนขัดติมา     
5   611220105 นางสาวมัสยา พลเชี่ยว     
6   611220106 นางสาวอนุชสรา โสดาเจริญ     
7   611220107 นางสาวศรุตยา สายบุญเจียม     
8   611220108 นางสาวศศินิภา ขันสิงห์หา     
9   611220110 นางสาวณัฏฐ์นรี ยาวีใจ     
10   611220111 นางสาวจันทร์ทิมา สาระสุวรรณ     
11   611220112 นางสาววันวิสา เกตุเกล้า     
12   611220113 นางสาวสุนิษา โปต๊ะ     
13   611220114 นางสาวพรทิพย์ ตระการตระกูล     
14   611220115 นางสาววิสสุตา เรืองวงษ์     
15   611220116 นายธนากร ศิริพรม     
16   611220117 นางสาวเนตรวิมล เคลือภู่     
17   611220118 นางสาวเปรมสุดา ประดิษฐนุช     
18   611220119 นายรุ่งทิวา ตองเต     
19   611220120 นางสาวอาทิตยา อินมูล     
20   611220121 นางสาวจันจิรา มั่นวิง     
21   611220122 นางสาวสิรภัทร ไตรยุทธรงค์     
22   611220123 นางสาวกาญกมล พุ่มไพจิตร     
23   611220124 นางสาวฐิตาพร วงศ์สว่าง     
24   611220125 นางสาวธิญากรณ์ พ่วงพี     
25   611220126 นางสาวบุษยามาศ สุขศาสตร์     
26   611220127 นางสาวพรพรรณ จันทร์อร่าม     
27   611220128 นายธวัชชัย แสนคำ     
28   611220129 นางสาวอาทิมา สุขปัน     
29   611220130 นางสาวฐิติยา หาริคุณ