มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112202   สาขาวิชา ภาษาไทย

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611220201 นางสาวณัฐฤมล ศรีจันทร์     
2   611220202 นางสาวจุติภัค ดำสนิท     
3   611220204 นางสาววิชะดา แซ่ม้า     
4   611220205 นางสาวจีรนันท์ เนื่องละออ     
5   611220206 นางสาวนภัสกร สีกล่อม     
6   611220207 นางสาวอรวรา จอนพงษ์     
7   611220208 นางสาวพิมพกานต์ มาลัย     
8   611220209 นางสาวธัญญาพร สิงห์ลอ     
9   611220210 นายฺBIN BAI     
10   611220211 นางสาวพัชรี ศิริกุล     
11   611220212 นางสาววริญญา หมื่นเจิง     
12   611220213 นางสาวดวงฤทัย ฤกษ์หร่าย     
13   611220214 นายณัฐวัฒน์ หม่อนตะคุ     
14   611220215 นางสาวศศิพงศ์ โพธิ์ิธิน     
15   611220216 นางสาวสิริมา สุวรรณเจริญ     
16   611220217 นางสาวHE TINGYI     
17   611220218 นางสาวHAN HUIMIN     
18   611220219 นางสาวLIU LINFANG     
19   611220220 นายSHI TAOMING     
20   611220221 นายYANG SHUNCHAO     
21   611220222 นางสาวSHE LING     
22   611220223 นางสาวCHEN FANG     
23   611220224 นายPAN YUKAI     
24   611220225 นางสาวYANG LINA