มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112203   สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611220301 นายนวชนม์ ได้ลาภ     
2   611220302 นางสาวสโรชา หลักหิน     
3   611220303 นางสาวสิรีธร นวพงษ์ภูษา     
4   611220304 นางสาวกนิษฐา พงษ์เม่น     
5   611220305 นางสาวสุภัสสร ช่างเงิน     
6   611220306 นางสาวณัฐกานต์ อ่วมสถิตย์     
7   611220307 นางสาวณัฐธิดา กิตเสรีย์     
8   611220309 นางสาวปวีณา วิเชียรชัยคีรี     
9   611220310 นายนัปการ กำเนิด     
10   611220311 นางสาวธนัญชา นพเก้า     
11   611220312 นางสาวกัลยากร หมู่มาก     
12   611220313 นางสาวพรรณพลอย ศรีวิชัยจันทร์     
13   611220314 นายตรีทศ คำอินทร์     
14   611220315 นางสาวรวงข้าว ทองด้วง     
15   611220316 นายสิรภพ กันยะมูล     
16   611220317 นางสาววาริน จำปาทอง     
17   611220318 นายหยก เหลืองชลธาร     
18   611220319 นางสาวนัทธมน สุทธิแสงจันทร์     
19   611220320 นายจักรกฤษ หลาแก้ว     
20   611220321 นางสาวสุภัชทรา แก่นแสง     
21   611220322 นายชาญยุทธ ชูแผ้ว     
22   611220323 นางสาวน้ำทิพย์ นัยสาง     
23   611220324 นางสาวนิตยา เจริญศิลป์     
24   611220326 นางสาวภัทราวดี บุญศรี     
25   611220327 นางสาวชลิตา ศรีภุมมา     
26   611220328 นางสาวกาญจนา นิกรพันธ์     
27   611220330 นางสาววริศรา ศิริมาศกูล     
28   611220331 นางสาววรรณนิดา เครือวัน     
29   611220332 นางสาวsu Myat Myint Mo     
30   611220333 นายเรืองยศ แสนโดด     
31   611220334 นางสาวWANG YUJIE     
32   611220335 นางสาวHUANG MEI