มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112204   สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611220401 นายอาทิตย์ แก้วดี     
2   611220402 นางสาวพัณณิตา หมีขุน     
3   611220403 นายธัญหฤษฎ์ พลแย้ม     
4   611220404 นางสาววรรณิษา ใจหงิม     
5   611220405 นางสาวกนกวรรณ สวรรค์หลง     
6   611220406 นางสาวภูริมาศ วัฒนศิริ     
7   611220407 นางสาวอัญชลีกร พันทิม     
8   611220408 นางสาวดิษยา ฉิมพาลี     
9   611220409 นางสาวชบาไพร เอี่ยมสอาด     
10   611220410 นางสาวปาริชาต พรหมมินทร์     
11   611220411 นางสาวเบญญา มีหิริ     
12   611220412 นางสาวกิตญาดา เอี่ยมสำลี     
13   611220413 นางสาวโรสรินทร์ สุดสอาด     
14   611220414 นางสาวเรไร ศรีหามายา     
15   611220416 นางสาวชนิกานต์ ทิพย์ประสาตร์     
16   611220417 นางสาวชลิตา ขำอยู่     
17   611220418 นายกิตติกาล พรมอินทร์     
18   611220419 นายวิชิตชัย วัฒนะ     
19   611220420 นายอัฐธิชา กลิ่นศรีสุข     
20   611220421 นางสาวณัฐกุล มากสาคร     
21   611220422 นายบัลลังก์ หิรัญญาพร     
22   611220423 นางสาวอทิตยา พรมชัย     
23   611220424 นางสาววาสนา กาบุญยม     
24   611220425 นางสาวสุพิชฌาย์ เพียรธัญญการ     
25   611220427 นางสาวอรจิรา ช้างน้อย     
26   611220428 นางสาววิจิตรา เมฆขุนทด     
27   611220429 นางสาวสุนิสา บุตรทอง     
28   611220430 นางสาวกรณิศ สีชานิล