มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112205   สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611220501 นางสาวกรรณิกา บุญจันทร์     
2   611220502 นางสาวพิมพ์นภา แก้วธิติธาดา     
3   611220503 นางสาวลัดดาวัลย์ คีรีราษฎร์ตระกูล     
4   611220504 นางสาวไหมพิมพ์ ตังพานิช     
5   611220505 นางสาวรุ่งฤทัย เบ็ญจา     
6   611220506 นางสาวภาวริน คำสี     
7   611220507 นางสาวเสาวภา ชัยไหวพริบ     
8   611220508 นางสาวมณัชญา ยะวงค์     
9   611220509 นายรัฐภูมิ ทิพย์ประสาตร์     
10   611220510 นายธรรพ์ณธร สุโพแสน     
11   611220511 นายคุณากร คล้ายโต     
12   611220512 นางสาวกุสุมา คงสุวรรณ์     
13   611220513 นางสาวจารุวัลย์ บุญมูล     
14   611220514 นายศิร หาญกำจัดภัย     
15   611220515 นายเจนณรงค์ มาลัย     
16   611220516 นายนิคนสัน ถาปาวงค์     
17   611220518 นายภานุพงศ์ เอกนุช     
18   611220519 นางสาวอัมพร คำมี     
19   611220520 นางสาวนภัสสร ตรีบุพชาติสกุล     
20   611220521 นางสาวอริศรา พันธุ์ทอง     
21   611220522 นางสาวแสงอรุณ อยู่ทุ่ง     
22   611220523 นางสาวสุนีย์ สายใจผาดอย     
23   611220524 นายวรโชติ เนินพลับ