มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112206   สาขาวิชา ภาษาจีน

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611220601 นางสาวนฤมล นะพา     
2   611220602 นางสาวรัตนกาญจน์ คล้อยสวาท     
3   611220603 นางสาวขนิษฐา มั่งทอง     
4   611220604 นางสาววรัญญา ภู่สงค์     
5   611220605 นางสาวจงกล ชลนทีเกิดคุณ     
6   611220606 นางสาวศิริพร จินดาคีรีกร     
7   611220607 นางสาวสรณ์ศิริ ก้อนจ้าย     
8   611220608 นางสาวฑิฆัมพร บัวทอง     
9   611220609 นางสาวกรรณิการ์ ธรรมกุล     
10   611220610 นางสาวปิยธิดา บุตรสิงห์     
11   611220611 นางสาวจุฑามณี เพ็ชรหนู     
12   611220612 นางสาวนันทพร วงศ์ศรี     
13   611220613 นางสาวพรพิมล แสนเขียววงศ์     
14   611220614 นางสาวชลธิชา ศรีคมขำ     
15   611220615 นางสาววิชญาดา กอสัมพันธ์     
16   611220616 นายกิตติพิชญ์ จิระเดชประไพ     
17   611220617 นางสาวกมลทิพย์ โมลาลาย     
18   611220619 นางสาวมยุรฉัตร อมรสันติกุล     
19   611220620 นางสาวศตนันท์ ลำภู     
20   611220621 นางสาววรรณา ไพโรจน์     
21   611220622 นางสาวญาณี วิโรจน์วนากุล     
22   611220623 นางสาวจิราภา ทองพูน     
23   611220624 นางสาวภัครมัย ประชาสิริกุล     
24   611220625 นายวรชิต มุกดาสวรรค์