มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112207   สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ