มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6112208   สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611220801 นางสาววริศรา คำสา     
2   611220802 นางสาวกณิศา พันธ์ศรี     
3   611220803 นางสาวสาธินี ทัดทาน     
4   611220804 นางสาวศยามล ประภาวะโก     
5   611220805 นางสาวอารีวรรณ ปานนิล     
6   611220806 นางสาวจิตสุภา เพ็ชร์พิชัย     
7   611220807 นางสาวศุภาวรรณ บุญจันทร์     
8   611220808 นางสาวเมฑินี ธรรมโน     
9   611220810 นางสาวรัชนี สุรารักษ์     
10   611220811 นางสาวจุฑามาศ จันทร์กล่ำ     
11   611220812 นางสาวนัฐชนิกา สมสวนจิตร     
12   611220813 นายนุกูล คงต้นกูล     
13   611220814 นางสาวสุนันทรา เนียมหอม     
14   611220815 นางสาวกชกร เนติวงค์     
15   611220816 นางสาวนภาพร อ่วมสถิตย์     
16   611220817 นางสาวสุนิสา เทพเทศ     
17   611220818 นางสาวจิตราพร ทับทิมพันธ์     
18   611220819 นางสาวศิริวิภา ศิริเวช     
19   611220821 นางสาวพลอยชมพู ขำพิมาย     
20   611220822 นางสาวสมฤทัย สุคันธปรีย์     
21   611220823 นางสาวรจนา รุ่งเรือง     
22   611220824 นางสาวทัศนีย์ มิกขุนทด     
23   611220825 นางสาวกมลชนก บุญประเทือง     
24   611220826 นางสาวเพ็ญประภา เพียรธัญญากร     
25   611220827 นางสาวศิริพร เตจ๊ะ     
26   611220828 นางสาวธนัญญา มูลทองสงค์     
27   611220829 นางสาวกัญญารัตน์ เรือนภู่     
28   611220830 นางสาวอรทัย ศรีพา     
29   611220831 นางสาวพัชราภา สุ่่มมาตย์     
30   611220832 นางสาวณัชนันทน์ สุวรรณ     
31   611220833 นางสาวน้ำฝน จินโน     
32   611220834 นายณัฐวุฒิ มีศรี     
33   611220835 นางสาวฐิตาภัทร์ รักนาค     
34   611220836 นางสาวโยธกานต์ เจตเกษกิจ     
35   611220837 นางสาวอริสรา พันธ์ปัญญากรกุล     
36   611220838 นายณัฐวัฒน์ แสงสุวรรณ์