มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113201   สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320101 นางสาวกศิรา คำหล้า     
2   611320102 นางสาวจุฑาทิพย์ โชหนู     
3   611320103 นายเจริญชัย อาจรอด     
4   611320104 นางสาวชนาภา ภู่ระหงษ์     
5   611320105 นายเจตรินทร์ สีแดง     
6   611320107 นางสาวศุวมนต์ ปัญญา     
7   611320108 นายพงศธร เจนใจ     
8   611320109 นายจิตรทิวัส ราชเทียร     
9   611320110 นายชยณัฐ ประมูล     
10   611320114 นายธรีนัย แซ่เฮ่อ     
11   611320115 นางสาววิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร