มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113201   สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320102 นางสาวจุฑาทิพย์ โชหนู     
2   611320103 นายเจริญชัย อาจรอด     
3   611320104 นางสาวชนาภา ภู่ระหงษ์     
4   611320105 นายเจตรินทร์ สีแดง     
5   611320107 นางสาวศุวมนต์ ปัญญา     
6   611320108 นายพงศธร เจนใจ     
7   611320109 นายจิตรทิวัส ราชเทียร     
8   611320110 นายชยณัฐ ประมูล     
9   611320114 นายธรีนัย แซ่เฮ่อ     
10   611320115 นางสาววิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร