มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113202   สาขาวิชา เคมี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320201 นางสาวปรียา ครองสวัสดิ์     
2   611320202 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี     
3   611320203 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนหลวง     
4   611320204 นางสาวศรีสุดา คีรีแดนชัย     
5   611320205 นางสาวดวงจันทร์ พงศ์จรัสแสง     
6   611320206 นางสาวกัญญารัตน์ หมื่นแสง     
7   611320207 นางสาวนิลาวรรณ เมืองขุนทศ     
8   611320208 นางสาวจิราพร แย้มโกสุม     
9   611320209 นายวุฒิภัทร หอมประทุม     
10   611320210 นางสาวณัฏฐณิชา แสนสุภา     
11   611320211 นายทวีศักดิ์ หิรัญสิทธิ์     
12   611320212 นางสาวชุติมา จันทร์ดี     
13   611320213 นางสาวนิศากร พรมสละ     
14   611320216 นายเทวัน เอกวัฒน์     
15   611320217 นางสาวณัฐชยา ปาละโค     
16   611320218 นางสาวธนยพร บุญปวง     
17   611320219 นางสาวกณิกา กาญจนแดนไพร     
18   611320220 นางสาวพิชญาภรณ์ เทียนสันต์     
19   611320221 นายกานต์ ใจไทย