มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113203   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320301 นางสาวนภาลัย เชื้อรอด     
2   611320302 นางสาวภุมรินทร์ ธัญญเจริญ     
3   611320303 นางสาววรัญญา กิ่งภาร     
4   611320304 นางสาวน้ำทิพย์ สมบูรณ์     
5   611320305 นายปฏิภาณ เกษนาค     
6   611320306 นางสาวชญากานฑ์ โพธิ์ลา     
7   611320307 นายกิจชนะ เก้นโชติ     
8   611320308 นางสาวนนท์ทิชา กลิ่นหนู     
9   611320309 นายญาณุวัฒน์ เอมสรรค์     
10   611320310 นางสาวสุพรรษา แสนสงสาร