มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113204   สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320402 นางสาวชฎาพร จริรัมย์     
2   611320403 นางสาวสุพรรษา แกมนิล     
3   611320404 นางสาวรัตนา วงสิน     
4   611320406 นางสาวณัฐนิชา แก่นศรี     
5   611320407 นายศตวรรษ นภารัก     
6   611320408 นางสาวฐิติรัตน์ แซ่กอ     
7   611320409 นายธนากร แก้วทอง     
8   611320411 นางสาวนันยา ดาหา     
9   611320412 นางสาวนัทวรรณ นุตพงษ์     
10   611320413 นางสาววีรภัทรา จะวรรณะ     
11   611320414 นางสาวพัชรพร พาณิชย์อธิคม     
12   611320415 นางสาวกนกวรรณ ยศประสงค์     
13   611320416 นางสาวจุฑาทิพย์ ลมูล     
14   611320418 นางสาวธนัชชา สมภักดี     
15   611320421 นายพิชิต แซ่ลี     
16   611320422 นางสาวรัตศนา คชรักษ์     
17   611320423 นางสาวสุวาณี รอดหงษ์ทอง     
18   611320424 นางสาวชฎาณัฐธนพร ถังทอง     
19   611320425 นางสาวสุกัญญา บุญยืด     
20   611320426 นางสาวณัฏฐิณิชา คงสมทรง