มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113205   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320501 นางสาวสุภารัตน์ เหล่ากระปิกิจ     
2   611320502 นางสาววัลญา ประทุม     
3   611320503 นางสาวอรณี แซ่ท้าว     
4   611320504 นายธีระวัฒน์ ปาวงค์สร้อย     
5   611320505 นางสาวภานุมาศ แสงรุณ     
6   611320506 นายปราชญา อุ่นประสาน     
7   611320507 นางสาวกนกพรรณ วงค์ต๊ะ     
8   611320508 นางสาวลลิตา แก้วสูงเนิน