มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113206   สาขาวิชา ชีววิทยา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320601 นางสาวธัญรดา ครุธเครือ     
2   611320602 นางสาวภาวิณี ภู่ทอง     
3   611320603 นายภัทรพล คำสุก     
4   611320604 นางสาวกัณฐมณี หว่างวงษ์แก้ว     
5   611320605 นายวรุตม์ จูงาม     
6   611320606 นางสาวอารีรัตน์ ผ้าน้ำฝน     
7   611320607 นางสาวนภัสวรรณ ใจแสน     
8   611320608 นางสาวขนิษฐา พิลึก     
9   611320609 นางสาวอรวรรณ ผ่องฉวี     
10   611320610 นายสุริยศักดิ์ ลำจะเรา     
11   611320611 นางสาวอรญา คำมะปะนา     
12   611320612 นางสาวนัฐรินทร์ พันธ์ศรี     
13   611320613 นางสาวเพ็ญภาณี เทียมจันมร์     
14   611320614 นายเจษฎา ออมฉิม     
15   611320615 นายประดิษฐ์ ฤทธิ์โพธิ์     
16   611320616 นางสาวกิตติยา กระต่ายทอง     
17   611320617 นางสาวรสสุคนธ์ เสาวนิจ     
18   611320618 นางสาวพรทิพย์ อินทปัติ     
19   611320619 นางสาวศรัณญา แนบกลาง     
20   611320620 นางสาวสุภาพร อิ่มจิตร     
21   611320621 นายจีรวัฒน์ จารุจิตร     
22   611320622 นางสาวจินดารัตน์ เหล่าเอี่ยม     
23   611320623 นางสาวเจนจิรา เหล่าเอี่ยม     
24   611320624 นางสาวไอลดา ปั้นเหน่ง     
25   611320625 นางสาวณัฐชญา นามัย     
26   611320626 นางสาวรัติกาล คล้ายเพียร     
27   611320627 นางสาวไพรลิน ชัยอารักษ์