มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113206   สาขาวิชา ชีววิทยา

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320603 นายภัทรพล คำสุก     
2   611320604 นางสาวกัณฐมณี หว่างวงษ์แก้ว     
3   611320605 นายวรุตม์ จูงาม     
4   611320606 นางสาวอารีรัตน์ ผ้าน้ำฝน     
5   611320607 นางสาวนภัสวรรณ ใจแสน     
6   611320610 นายสุริยศักดิ์ ลำจะเรา     
7   611320611 นางสาวอรญา คำมะปะนา     
8   611320612 นางสาวนัฐรินทร์ พันธ์ศรี     
9   611320613 นางสาวเพ็ญภาณี เทียมจันมร์     
10   611320616 นางสาวกิตติยา กระต่ายทอง     
11   611320617 นางสาวรสสุคนธ์ เสาวนิจ     
12   611320620 นางสาวสุภาพร อิ่มจิตร     
13   611320621 นายจีรวัฒน์ จารุจิตร     
14   611320622 นางสาวจินดารัตน์ เหล่าเอี่ยม     
15   611320623 นางสาวเจนจิรา เหล่าเอี่ยม     
16   611320624 นางสาวไอลดา ปั้นเหน่ง     
17   611320625 นางสาวณัฐชญา นามัย     
18   611320626 นางสาวรัติกาล คล้ายเพียร     
19   611320627 นางสาวไพรลิน ชัยอารักษ์