มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113208   สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320801 นางสาวกุลยา อิ่มดี     
2   611320802 นางสาวจิตติมา อินทะเรืองศร     
3   611320803 นางสาวศิรินทรา บางเหลือง     
4   611320804 นางสาวเพชรฎา อาทร     
5   611320805 นายสุธิพงษ์ คำเที่ยง     
6   611320806 นางสาวจิรานุช มั่นคงพิพัฒน์     
7   611320807 นางสาวเมธาวี คงอรุณ     
8   611320808 นายพลวัฒน์ ใจวิสาร     
9   611320812 นายณรงค์ศักย์ บุบผา     
10   611320814 นางสาวโสพิณยา พุ่มทุ่ม     
11   611320817 นายภูริณัฐ ตุ่นเฟือย     
12   611320818 นางสาววรรณกิจ แลงามตา     
13   611320820 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์ทัง     
14   611320823 นางสาวลลนา อยู่้สบาย     
15   611320824 นางสาวรัตนาภรณ์ แสนหาญชัย     
16   611320825 นายพิธิวัฒน์ เครือคำอ้าย     
17   611320826 นายจิรายุ แซ่ย่าง     
18   611320827 นายวีระชัย เลิศบุญการกิจ     
19   611320828 นายไพรัตน์ คำหล้า     
20   611320829 นายภูธเนศ นารีรักษ์