มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113209   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320902 นายอภิชาติ เสรีฐ์วาสนา     
2   611320903 นายนภัส แสงตระกูล     
3   611320904 นางสาววราลักษณ์ เพ็ญพันธ์นาค     
4   611320905 นางสาวกัลยาณี ฉิมพาลี     
5   611320906 นางสาวชโลธร วงศ์กัทลีคาม     
6   611320907 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองชัย     
7   611320908 นางสาวสโรชา มัณมณี     
8   611320909 นางสาวมาริสา ธรรมชาติ     
9   611320910 นางสาวกาญจนา เทพวงษ์     
10   611320911 นายกุลชาติ ผ่องใส     
11   611320912 นายปฐมยศ แป้นน้อย     
12   611320914 นายนิวัฒน์ ดียิ่ง