มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113209   สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611320901 นายวิษณุ ป้องศรี     
2   611320902 นายอภิชาติ เสรีฐ์วาสนา     
3   611320903 นายนภัส แสงตระกูล     
4   611320904 นางสาววราลักษณ์ เพ็ญพันธ์นาค     
5   611320905 นางสาวกัลยาณี ฉิมพาลี     
6   611320906 นางสาวชโลธร วงศ์กัทลีคาม     
7   611320907 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองชัย     
8   611320908 นางสาวสโรชา มัณมณี     
9   611320909 นางสาวมาริสา ธรรมชาติ     
10   611320910 นางสาวกาญจนา เทพวงษ์     
11   611320911 นายกุลชาติ ผ่องใส     
12   611320912 นายปฐมยศ แป้นน้อย     
13   611320913 นายอรรถพันธ์ มูลฟู     
14   611320914 นายนิวัฒน์ ดียิ่ง