มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113210   สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611321001 นางสาวกมลกานต์ บัวตะมะ     
2   611321002 นายธนวรรษณ์ ก้อนแก้ว     
3   611321003 นายจิรายุส จึงตระกูลพานิช     
4   611321004 นางสาวสุชานันท์ ประดิษฐ์     
5   611321005 นางสาวสุนิสา ยศ     
6   611321006 นางสาวอนุสรา สวยโธสงค์     
7   611321007 นางสาวจินตนา กุลวิเศษ     
8   611321008 นายณัฐวุฒิ พิมแพง     
9   611321009 นายวาที น้อมสิริ     
10   611321010 นายสถาพร จินดาอินทร์     
11   611321011 นางสาวสุชาดา วิชานำ วิชานำ     
12   611321012 นางสาวน้ำฝน เทนอิสสระ     
13   611321013 นางสาวสุกัญญา กำยาน     
14   611321014 นางสาวสุพัตรา วงษ์สาจุ้ย     
15   611321015 นางสาวฐิติมา สร้อยพลาย     
16   611321016 นายกำแพงเพชร ช่วยราชการ