มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6113211   สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611321102 นายวิษณุ แป้นสุวรรณ์     
2   611321103 นายภูวงษ์ กลัดเพชร     
3   611321104 นางสาวมัลลิกา ทองมี     
4   611321105 นางสาวดรุณี กระจาย     
5   611321106 นายสุรเดช มีสุข     
6   611321107 นายทวี เสนาพิทักษ์     
7   611321108 นางสาวณิลาวัลย์ ยศสมุทร     
8   611321110 นางสาวรุ่งนภา เลินไธสง     
9   611321111 นายสรศักดิ์ โพธิ์เทพ     
10   611321112 นางสาวน้ำฝน วงษ์มี     
11   611321113 นางสาวชนิตา มาพึ่ง     
12   611321114 นายธวัชชัย มีมุข     
13   611321115 นายอภิวัฒน์ แก้วทอง     
14   611321116 นายนภดล ตาโน     
15   611321117 นายนิธิพล รัตนาทร     
16   611321118 นายปัญญาพล พุทธชาติ     
17   611321119 นายภานุพงศ์ นวมเพ็ชร     
18   611321120 นายภาณุพงศ์ ขุนลี     
19   611321121 นายชาคริต วงศ์คำตา     
20   611321122 นายกฤษณะ ดอนสินพูล     
21   611321123 นางสาวอรอนงค์ อำตำงาม     
22   611321124 นางสาวสุพัตรา กลัดอยู่     
23   611321125 นายฐิติพันธ์ อุตมา     
24   611321126 นายวรธน เกษประทุม     
25   611321127 นางสาวนิรชา ดาษพันธ์     
26   611321128 นายวีระ คำอินทร์     
27   611321129 นางสาวสกุลรัตน์ พิรอดรัตน์     
28   611321130 นายกิตติชัย โต๊ะทอง     
29   611321131 นางสาวมุธิตา จิตตริด     
30   611321133 นายวิษณุพร แสงพันธ์