มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114201   สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611420101 นางสาวชลาลัย ไกยสวน     
2   611420102 นางสาวณัฐชยา คงนา     
3   611420103 นายวรัญญู สินทวีเสถียร     
4   611420104 นางสาวพรรณวิภา บางประอินทร์     
5   611420105 นายผจงพร พลาพล     
6   611420106 นางสาวเพียงฟ้า ชื่นบุญชู     
7   611420107 นางสาวปณิดา นิยมชน     
8   611420108 นางสาวอนันตญา จันทานานนท์     
9   611420110 นางสาวกวินนา ชาญเชี่ยว     
10   611420111 นางสาวสุภาวิมล จันทำ     
11   611420112 นางสาวณัฐนันท์ รัชสมัย     
12   611420113 นางสาวศศิภา ยุทธหาญ     
13   611420114 นางสาวกุลธิดา แสงเจริญ     
14   611420119 นางสาวศุภนันท์ คำบรรลือ     
15   611420120 นายธนัญชัย สรรพค้า     
16   611420122 นางสาวเบญญาภา สรรพค้า