มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114202   สาขาวิชา การตลาด

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611420201 นางสาวปัทมา บุญเพิ่ม     
2   611420202 นางสาวธัญวลัย สินธุพันธ์เดชา     
3   611420203 นายณัชพล กันทา     
4   611420204 นายศุภชัย บุญเลิศ     
5   611420205 นางสาวเอมิกา พรมสายบัว     
6   611420206 นายอภินัทธ์ เสือถ่าย     
7   611420207 นางสาวรัตนาภรณ์ วงษ์แก้ว     
8   611420208 นายกิตติกร โสภาค     
9   611420209 นางสาวจันทร์สุดา สิงห์ทอง     
10   611420210 นางสาวสุชาวดี สิงห์ลอ     
11   611420211 นายไก่ แซ่ม้า     
12   611420212 นางสาวชนินาถ วงสวัสดิ์     
13   611420213 นางสาวดวงหทัย เปรมสน     
14   611420214 นางสาวอรณี สันตยานนท์     
15   611420215 นางสาวเมทนี ตรีสิทธิ์     
16   611420216 นางสาวจรีรัตน์ ขำโตนด     
17   611420217 นางสาวเพชรมณี คุ้มชนะ     
18   611420218 นางสาวอิงณภัสร์ สถิตโอภาสเสถียร     
19   611420219 นายโยธิน หลอมทอง     
20   611420220 นายวัชระพล กลิ่นจันทร์กลั่น     
21   611420221 นางสาวศศิวิมล ทองดี     
22   611420222 นางสาวอุมาพร สิงห์กล่อม     
23   611420223 นางสาวสริตา วงตาแสง     
24   611420224 นางสาวกนกกาญจน์ เมฆี     
25   611420225 นายพรรณเชษฐ์ หนองหลวง     
26   611420226 นายกิตติศักดิ์ หงษ์ร่อน     
27   611420227 นางสาวไพรินทร์ น่วมเจิม     
28   611420228 นางสาวธิติมา จันทร์ทับทิม     
29   611420229 นางสาวศิริพร ถาวร     
30   611420230 นายธีรพงค์ โสภา     
31   611420231 นายวิรัช ย่างแก้วสกุล     
32   611420232 นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นเผ่น     
33   611420233 นางสาวภัทราวรรณ เหล่าหอม     
34   611420234 นางสาวอิศศิริญา หาชะนนท์     
35   611420235 นางสาวน้ำเพชร ดิษสงค์     
36   611420237 นางสาวชลดา แสนกล้า     
37   611420238 นางสาวกนกวรรณ เกตุณรงค์