มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114203   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611420301 นายไชยวัฒน์ สังฆธรรม     
2   611420302 นางสาวเจนจิรา อินทร์เพชร     
3   611420303 นายคามิน จ่าพล     
4   611420304 นางสาวสิริลักษณ์ พรหมมา     
5   611420305 นายวรากร สินทวีเสถียร     
6   611420306 นางสาวศิริลักษณ์ ขอนทอง     
7   611420307 นางสาวปิยะธิดา กาเทียน     
8   611420308 นายพจนันท์ ช่างกล     
9   611420309 นายชนาวุฒิ ทองเชื้อ     
10   611420310 นายวันชนะ ละอองดี     
11   611420311 นางสาววรรณภา โตทวี     
12   611420312 นายผดุงเกียรติ ยอดศรีทอง     
13   611420313 นายกฤตเมธ เหลี่ยมบาง     
14   611420314 นางสาวสุนิสา นารอด     
15   611420315 นางสาวสุพัตรา สิทธิสุข     
16   611420316 นายธีระศักดิ์ แสงสุวรรณ์     
17   611420317 นายวรรฒชัย เรืองเทพ     
18   611420318 นางสาวสุกัญญา สระทองเทียน