มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114204   สาขาวิชา การจัดการทั่วไป

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611420401 นางสาวสุชีรา ชุ่มรัศมี     
2   611420402 นางสาวรัตนาภรณ์ วังนาค     
3   611420403 นางสาวน้ำฝน ขวัญเผือก     
4   611420406 นางสาวชลธิชา พุทธศัย     
5   611420407 นางสาวกชกร แกล้วกล้า     
6   611420408 นางสาวอรัญญา ทักทาย     
7   611420409 นางธนัดดา อินทรรัตน์     
8   611420410 นางสาวธนาวรรณ ดีวัน     
9   611420411 นายนาวิน ทองหล่อ     
10   611420412 นางสาววันนิสา ขำเจริญ     
11   611420413 นางสาวสุธาทิพย์ ประพัฒน์โพธิ์     
12   611420414 นายพีรพัฒน์ แก้วทอง     
13   611420415 นายธัญชนิต ปราณสิริเวโรจน์     
14   611420416 นายทิติยะพงษ์ จันทะเสน     
15   611420417 นางสาวฉลวย ยวนแห่ว     
16   611420418 นางสาวสุนิสา สีขำ     
17   611420419 นางสาววาสนา พร้อมตูม     
18   611420420 นางสาวสายชล รุ่งเรืองพัชรกุล     
19   611420421 นางสาวณัฐนิชา นวลอยู่     
20   611420422 นางสาวรสสุคนธ์ สุวรรณศรี