มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114205   สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611420501 นางสาวฐิติพร มั่นอ่วม     
2   611420502 นายเมธนัน เรืองจันทร์     
3   611420503 นายธีรภัทร์ เสริมศรี     
4   611420504 นางสาวสุดาพร แทนสมบัติ     
5   611420505 นางสาวศิริรัตน์ โกศัย     
6   611420506 นายคมกริช ทองทิน     
7   611420507 นางสาวพรรณพร เทวโลก     
8   611420508 นายธนาศักดิ์ วงค์ชมภู     
9   611420509 นางสาวปรัชญาภรณ์ ตู้ที     
10   611420510 นางสาวศิรินภา ขุระสะ     
11   611420511 นายพันธกานต์ ฤมิตร     
12   611420512 นางสาวเรไร ศรีหามายา     
13   611420513 นายสหรัฐ บุญยืด     
14   611420514 นางสาวสโรชา เอี่ยมต่อ     
15   611420515 นางสาวนิชานันท์ เอี่ยมทรัพย์     
16   611420516 นางสาวสายฝน พัดเจริญ     
17   611420517 นางสาวอรพรรณ ศรีวิลัย     
18   611420518 นางสาวรุ่งนภา ฤทธิ์นาค     
19   611420519 นางสาวอพัฒชรา เรืองวงษ์     
20   611420520 นายณัฐพงศ์ กริตสารนันท์     
21   611420521 นายวราพล ภูมิมาศ