มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114206   สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ