มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114207   สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611420701 นายปัณณพัฒน์ เชื้อสุวรรณ์     
2   611420702 นางสาวธันย์วรัชญ์ ชัยศิริ     
3   611420703 นางสาวอภิญญา คำระมาด     
4   611420704 นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนจิ๋ว     
5   611420705 นางสาวสุวลักษณ์ มโนมัย     
6   611420706 นางสาวพัชรินทร์ ชูอินทร์     
7   611420707 นางสาวฟ้ารุ่ง ลาศา     
8   611420708 นางสาวอมารา ปราณี     
9   611420709 นางสาวนริศรา จันดวง     
10   611420710 นางสาวภานุมาส ใสปา     
11   611420711 นางสาวศิรินรัตน์ ฉาไธสง     
12   611420712 นายณัฐพล หนองหลวง     
13   611420713 นางสาวนวลนิล ยางศรี     
14   611420714 นางสาวงามอนงค์ แสนสุข     
15   611420715 นางสาวสุดารัตน์ เเจ๋วเเว๋ว     
16   611420716 นางสาวสุธาทิพย์ ยวงหิรัญ     
17   611420717 นางสาวธนาภรณ์ ทองคำ     
18   611420718 นางสาวสุนิษา ดัชนี     
19   611420719 นางสาวธาราพร คงเมือง     
20   611420720 นายภราดร แปงชุมภู     
21   611420721 นายพงศธร เกตุน้อย     
22   611420722 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์มาก     
23   611420723 นายคุณากร ป้องเหลือบ     
24   611420724 นายปิติพัฒน์ สุวรรณประทีป     
25   611420725 นายเสฏฐวุฒิ ศิริพิทยพงษ์     
26   611420726 นายสุทธิพันธ์ ทองไพรวัน     
27   611420727 นางสาวศิรินธรัตน์ บุตรนาแพง     
28   611420728 นางสาววิมลสิริ หมั้นเขตวิทย์     
29   611420729 นางสาวฐิติมา นิพัฒน์     
30   611420730 นายธนวิทย์ ก้อนทอง     
31   611420731 นายอะนัส วงษ์สุวรรณ     
32   611420732 นางสาวนฤมล คงสมทรง     
33   611420733 นายหัสวรรษ สุทธิวิรีสรรค์     
34   611420734 นางสาวพนิตพิชา ลาแก้ว     
35   611420735 นางสาวจุฑาทิพย์ ิทิพย์ประสาตร์