มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114208   สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611420801 นางสาวสุวรัตน์ ดำทรัพย์     
2   611420802 นางสาวภูรินทร์ มุกดา     
3   611420803 นางสาววราภรณ์ อินทฉิม     
4   611420804 นางสาวสุภัทรา นาคโสมะกุล     
5   611420805 นายธนภูมิ อิสระธานันท์     
6   611420806 นางสาวนภาวรรณ ภิญโญ     
7   611420807 นายมีโชค น่วมสกุณี     
8   611420808 นายนันทวัฒน์ โยธานันท์     
9   611420809 นางสาวอาริยา ธรรมกิจ     
10   611420810 นางสาวทักษพร กาบขุนทด     
11   611420811 นางสาวพิมพ์ชนก ผะอบนาค     
12   611420812 นางสาวนภาวี มีสัตย์     
13   611420813 นายปริญญา อินต๊ะ     
14   611420815 นายพัชรพงษ์ ราชใจ     
15   611420816 นางสาวณัฐธิดาพร จีนอินทร์     
16   611420817 นายธนพงศ์ เรืองวงษ์     
17   611420818 นางสาวฐิติมา อนุสิฏฐกุล     
18   611420819 นางสาวสุภาวินี ต๋าตา     
19   611420820 นางสาวจีรนันท์ ภูสีดิน     
20   611420821 นายกิตติพงษ์ เกษคร้าม     
21   611420822 นางสาววราพร นามปัสสา     
22   611420823 นางสาวประวีรัตน์ ดำนา     
23   611420824 นางสาวภาสุรีย์ เมานเผือก     
24   611420825 นางสาวสุวนันท์ อินน้อย     
25   611420826 นางสาวผริตา นิพนธ์     
26   611420827 นางสาวพิชญาภรณ์ บุตรอินทร์     
27   611420828 นายศุภชัย เกษมสุข     
28   611420829 นางสาวณัฐวิภา บัวเผือก     
29   611420830 นางสาวมิ่งขวัญ ม่วงทอง     
30   611420831 นายกิตติภพ เพรชทวีแสง     
31   611420832 นายณัฐพงษ์ แก้ววงษ์     
32   611420833 นายอนุรัตน์ บุญกอแก้ว     
33   611420834 นางสาวปนัดดา อ่อนขจร