มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6114301   สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611430102 นายบุญญาฤทธิ์ ใจเย็น     
2   611430103 นายกุลนรา ตระกูลเจริญพงศ์     
3   611430104 นางสาวอทิตติญา แก่งศิริ     
4   611430105 นายพงศกร กล่อมปัญญา     
5   611430106 นายณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรางกูล     
6   611430107 นางสาวจุฬาลักษณ์ เป้จิ๋ว     
7   611430108 นางสาวหทัยชนก เขียวเกษม     
8   611430109 นายสิรวิชญ์ นิระคม     
9   611430110 นางสาวณัฐกาญจน์ ยังสถาน     
10   611430111 นางสาวศิริรัตน์ เอี่ยมทรัพย์     
11   611430112 นางสาววสุรัตน์ คำปูนเปรียบ     
12   611430113 นางสาวปวีณา จันทร์จ่ี่     
13   611430114 นางสาวนิตยา ภูผล     
14   611430115 นายกิตตินันท์ หงษ์ยนต์     
15   611430116 นายเกรียงศักดิิ์ มั่นศักดิ์     
16   611430117 นางสาววาสนา พิมพ์อ่อนตา     
17   611430118 นางสาวชาลิสา มหาชัย     
18   611430119 นางสาวนิตยา บุญมา     
19   611430120 นางสาวพนารัตน์ แก้วคล้าย     
20   611430121 นางสาวดวงกมล สร้อยจำนงค์     
21   611430122 นางสาววันยี่หวา โสดา     
22   611430123 นางสาวสิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์     
23   611430124 นายณัฐภัทร ยมเกิด     
24   611430125 นายภูวดล ดิษร     
25   611430126 นายอิทธิพัทธ์ หล้าแก้ว     
26   611430127 นายพิษณุ กัญทวงศ์     
27   611430128 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรไทย     
28   611430129 นางสาวพรชนก ทองศรีเมือง     
29   611430130 นางสาวธัญพัฒน เสือโต     
30   611430131 นายเสกสรร จันทร์มาก     
31   611430133 นางสาวรสชรินทร์ เขื่อนคำ     
32   611430134 นายพงศธร ดอนสมไพร์     
33   611430135 นายวราวุธ คำมูล     
34   611430136 นางสาวพัชราพรรณ์ น้อยปานะ