มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6115201   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611520101 นางสาวสรินยา เจริญสารีกิจ     
2   611520102 นางสาวกรรณิการ์ มณีเขียว     
3   611520103 นางสาวศศิประภา วันเปี่ยม     
4   611520104 นางสาวน้ำทิพย์ ดิษสอน     
5   611520105 นางสาวสุทธิดา ชูเเผ้ว     
6   611520106 นางสาวศศิมนต์ อิ่มแสง     
7   611520107 นางสาวสุธาดา ม้าเจริญตระกูล     
8   611520108 นางสาวอารีรัตน์ นาเบ้า     
9   611520109 นางสาววฤณ ดอกไม้เพลิง     
10   611520110 นางสาวปรียา สุขเกษม     
11   611520111 นางสาวณัฐวรรณ แสงสิทธิ์     
12   611520112 นางสาวเสาร์แก้ว อาชานัยกิจ     
13   611520113 นางสาวพรสุดา บริบูรณ์ขวัญข้าว     
14   611520114 นางสาวจิรัชญา จันทร์เขียว     
15   611520115 นางสาวปวีณา ดารินทร์     
16   611520116 นางสาวศศินิภา อิ่มทอง     
17   611520117 นางสาวสุกัญญา กองสาสนะ     
18   611520118 นางสาวพัชศิลาพร ไพโรจน์     
19   611520119 นางสาวสุพิกา กาละสิรัมย์     
20   611520120 นางสาวดวงเพชร เทียมหลา     
21   611520121 นางสาววิภาดา สาทิพย์จันทร์     
22   611520122 นางสาวณัฐนันท์ยา วงษ์อ่อง     
23   611520123 นางสาววันทนา ถมทอง     
24   611520125 นายวันชัย โสมศรี     
25   611520126 นางสาวกฤติญาณี ชูจิ๋ว     
26   611520127 นางสาวรัตนาวดี ทองพิจิตร     
27   611520128 นางสาวรัตนา ขวัญมา     
28   611520129 นางสาวอำพร ขวัญมา     
29   611520131 นางสาวนุชจรีย์ พิลาทอง     
30   611520132 นางสาวสาวิตรี ศิลาเงิน     
31   611520133 นางสาวนฤมนต์ ลอยวิลัย     
32   611520134 นางสาวสุภัทตรา ยังนุสสะ     
33   611520135 นางสาวจันทวิมล โพธิบัลลังก์     
34   611520136 นางสาวลูกน้ำ มิลา     
35   611520137 นางสาวกัญญาลักษณ์ พรมอ้น     
36   611520138 นางสาวกัญญารัตน์ พนมวาสน์     
37   611520139 นางสาวจันจิรา พุฒสี