มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6115202   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611520201 นางสาวปวีณ์นุช เหล็กกล้า     
2   611520202 นางสาวเพ็ญนภา นาครัตน์     
3   611520203 นางสาวสุกัญญา มากกุญชร     
4   611520204 นางสาวสุชาวดี ศรีวิชัยวงศ์     
5   611520205 นางสาวอุษามาศ ก้อนทอง     
6   611520206 นางสาวนฤมล โยธาธรรม     
7   611520207 นางสาวอัญชลี จันทะเสน     
8   611520208 นางสาวศิรินัส แก้วหินลาย     
9   611520209 นางสาวสุกัญญา สุขเถื่อน     
10   611520210 นางสาวสุนิสา บุญเอี่ยม     
11   611520211 นางสาวพินทุมาศ กว้างปัญญา     
12   611520212 นางสาววิรัลยุพา กิจไพบูลย์สิน     
13   611520213 นางสาววันเพ็ญ เกษกำจร     
14   611520216 นางสาวสงกรานต์ ทองฤทธิ์     
15   611520217 นางสาวจิดาภา ศรีบุระ     
16   611520218 นางสาวนิศามณี อินอยู่     
17   611520219 นางสาวปนัดดา สมใส     
18   611520220 นางสาวรังรอง บุญณะกิจ     
19   611520221 นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดเยี่ยม     
20   611520222 นางสาววรรณา อำพุต     
21   611520223 นางสาวพิมพ์รภัทร ปานะพงษ์     
22   611520224 นางสาวนริศรา ยศปัญญา     
23   611520225 นางสาวมาตาวี พรมมา     
24   611520226 นางสมัชญา พินิจสามิตร์     
25   611520227 นางสาวกาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ     
26   611520228 นางสาวกนกพร เริญไธสง     
27   611520229 นางสาวมาริสา เต้อแก้ว     
28   611520230 นางสาววนิลญา เงินสุข     
29   611520231 นางสาวกุสุมา เต็มปลื้ม     
30   611520232 นางสาวอัจฉราพร กุดวงค์แก้ว     
31   611520233 นางสาวรัชนี จูมเกตุ     
32   611520234 นางสาวจารุวรรณ แสงแก้ว     
33   611520235 นางสาวจุฑามาศ ฝอยทอง     
34   611520236 นางสาวชุติมณฒน์ มูลทรัพย์     
35   611520237 นายอุเทน มะโนจันทร์     
36   611520238 นางสาวนิลาวัลย์ จีนามูล     
37   611520240 นางสาวสุกันยา ทองคำ     
38   611520241 นางสาวชุติกาญจน์ พวงทอง     
39   611520242 นายศุภกร ซองผม