มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6115301   สาขาวิชา การบัญชี

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611530101 นางสาวมณีรัตน์ ศรีวรรณ     
2   611530102 นางสาวนันทนา นันทะโชติ     
3   611530103 นางสาวสุพัฒตรา สว่างศรี     
4   611530104 นางสาวกัลยาณี หอมรื่น     
5   611530105 นางสาววิจิตรา มาน้อย     
6   611530106 นางสาวมัณฑนา แสงเมือง     
7   611530107 นายนิรัติศัย เฟื่องอิ่ม     
8   611530108 นางสาวประวีณา บุญเหลือ     
9   611530109 นางสาวสุดารัตน์ แก้วทรัพย์     
10   611530110 นางสาวพรนภัส คุ้มพระพาย     
11   611530111 นางสาววรรัตน์ โพธิ์ไกร     
12   611530112 นางสาววันดี อิ่มวงษ์     
13   611530113 นางสาวทัดดาว จันทคัด     
14   611530114 นางสาวบุญพิทักษ ทรัพย์เสถียร     
15   611530115 นางสาวยุพารัตน์ ผลเจริญ     
16   611530116 นางสาวปวีณา โยธาภักดี     
17   611530117 นางสาวนทีกานต์ ทองยอด     
18   611530118 นางสาวทิพรัตน์ ภู่จีน     
19   611530119 นางสาวสิริยากร เกตุณรงค์     
20   611530120 นางสาวสายรุ้ง แจ่มใส     
21   611530121 นางสาวอารียา เขียวสนั่น     
22   611530122 นางสาวกาญจนา เพ็ชรคง     
23   611530123 นางสาวสาวิกา บัวบาน     
24   611530124 นายธนวัฒน์ จิตวงศ์     
25   611530125 นางสาวปภาวรินทร์ เทศน์ธรรม     
26   611530126 นางสาวกัญญารัตน์ สุดใจ     
27   611530127 นางสาวอภัสรา แสงไชยา