มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
หมู่เรียน 6116201   สาขาวิชา นิติศาสตร์

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ
1   611620101 นายธนภัทร์ จิรวุฒินัน     
2   611620102 นางสาววชิรญาณ์ นุ่มทอง     
3   611620103 นายภูมิรพี ศรีเมือง     
4   611620104 นางสาวเกษรา ยั่งยืน     
5   611620105 นางสาวสุภักษร ชื่่นบาน     
6   611620106 นางสาววรัญญา สุกใส     
7   611620107 นางสาวณัฐพร มานะจักร์     
8   611620108 นางสาวธัญญาภรณ์ ธรรมสอน     
9   611620109 นางสาวกันทิมา สิงหา     
10   611620110 นางสาวสุนิสา พงษกัด     
11   611620111 นายธนพล จันทร์อิ่ม     
12   611620112 นางสาวกัลยรัตน์ วรรณทอง     
13   611620113 นางสาวสุนิสา กุมภาพันธ์     
14   611620114 นางสาวทิพวรรณ กันเที่ยง     
15   611620115 นางสาวสุกัญญา อภัยโส     
16   611620116 นางสาวธัญญาลักษณ์ ศรีวันต์     
17   611620117 นางสาวสุกัญญา พรมฟัก     
18   611620118 นางสาวธิดาพร มาคุ้ม     
19   611620119 นายพงศกร บุญมีมา     
20   611620120 นายจิรวัฒน์ สิงห์คา     
21   611620121 นายวิษณุ ม่วงเงิน     
22   611620122 นายธนายุ สุภาพ     
23   611620123 นายสุทธิพงษ์ จุลชาติ     
24   611620124 นางสาวศรสวรรค์ บรรณสี     
25   611620125 นายนพดล แซ่ย่าง     
26   611620126 นายศราวุธ วจนะถาวร     
27   611620127 นายภูสิทธิ์ เวียนเป๊ะ     
28   611620128 นางสาวพานิดา ชื่นชมน้อย     
29   611620129 นางสาวตรีรนุช คมสัน     
30   611620130 นางสาวสุภัสสรา มาน้อย     
31   611620131 นางสาวศิริรัตน์ คำวงศ์     
32   611620132 นางสาวอภิชญา ศรีทัน     
33   611620133 นายฤทธิรุทร์ อุปหล้า     
34   611620134 นางสาวพรนพา เสือลา     
35   611620135 นางสาวศุภสุตา ยอดศรี     
36   611620136 นางสาวปัถยานี วังคีรี     
37   611620137 นางสาวยวิษฐา สุมังฆะเศษ